Ο μουσικός κανόνας, η αλγοριθμική δομή ακολουθία και οι υπορουτίνες

Εικόνα: https://www.eschoolnews.com/

Τι κοινό έχουν ο μουσικός κανόνας, η αλγοριθμική δομή «ακολουθία», οι υπορουτίνες και τα blocks διαχείρισης συμβάντων και συγχρονισμού (broadcast, when-I-receive);

Εργαστήκαμε διεπιστημονικά στα μαθήματα της Πληροφορικής B” Γυμνασίου και της Μουσικής και συνθέσαμε έργα Scratch, με τα οποία εξοικειωθήκαμε με όλες οι παραπάνω έννοιες.

Η δραστηριότητα βασίστηκε σε εκπαιδευτικό σενάριο του Βρετανικού National Centre for Computing Education (NCCE) και έγινε με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών Ε. Κοντοπίδη (ΠΕ86) και Ι. Λυμπέρη (ΠΕ79).


Μετάβαση στο scratch.mit.edu