Κατεπείγουσα πρόταση τροποποίησης άρθρου του Ν. 4823/2021 αναφορικά με την διδακτική υπηρεσία των εκπαιδευτικών σε ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ

Κύριε Υπουργέ,

Κυρία Υφυπουργέ,

Κύριε Γενικέ Γραμματέα, Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Με δεδομένο

  • τον σαφή ορισμό της υπηρεσίας σε ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ ως διδακτικής στον νόμο 4823/2021(ΦΕΚ 136/τ. Α’/3.8.2021), άρθρο 4, παράγραφος 1, περίπτωση στε)
  • την ρητή και απερίφραστη παραδοχή τόσο της κυρίας Καραμαλάκου-Λάππα, διευθύντριας  της Δ/νσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία όσο και του κ. Α. Παπακωνσταντίνου, συνεργάτη Γ.Γ.Α.Β.Ε.Ε.Α (κατά την συνάντηση με όλα τα ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ της χώρας μετά από πρόσκληση της Δ/νσης Αειφορίας στις 6 Απριλίου 2023) ότι η υπηρεσία των εκπαιδευτικών (Προϊσταμένου/Υπευθύνου και Μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας) είναι αμιγώς διδακτική και αποτελεί λάθος του νόμου 4823/2021 η μη συμπερίληψή της και στο άρθρο 33,παράγραφος 3, περίπτωση α), εδάφιο αα) ώστε να μοριοδοτείται ως διδακτική σε κάθε περίπτωση [Στο εδάφιο στε) της περίπτ. στ)  της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Νόμου 4823/21 η  «άσκηση καθηκόντων με την ιδιότητα του Προϊσταμένου ή του Υπεύθυνου Λειτουργίας ή του μέλους της Παιδαγωγικής Ομάδας Κ.Ε.ΠΕ.Α., Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) ή Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.)» χαρακτηρίζεται ως διδακτική υπηρεσία. Ωστόσο, δεν περιλαμβάνεται ως διδακτική και μοριοδοτούμενη ως διδακτική με μία μονάδα ανά διδακτικό έτος σε κάθε περίπτωση στο άρθρο 33, παρ.3, περίπτ. α, εδάφιο αα).
  • ότι η υπηρεσία σε ΚΠΕ από την ίδρυσή τους (1993) και μέχρι σήμερα σε όλους τους νόμους και σε κάθε περίπτωση χαρακτηρίζεται και είναι διδακτική υπηρεσία

 

παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας ώστε στο πρώτο προς ψήφιση νομοσχέδιο στη Βουλή να  συμπεριληφθεί  τροποποίηση -προσθήκη επί άρθρου του Νόμου 4823/2021(ΦΕΚ 136/τ. Α’/3.8.2021) αναφορικά με τη μοριοδότηση της διδακτικής εμπειρίας σε Κ.Ε.ΠΕ.Α./ Κ.Ε.Α/Κ.Π.Ε στις περιπτώσεις διεκδίκησης θέσης στελέχους, σε οποιαδήποτε άλλη προκήρυξη θέσεων και γενικότερα όπου αλλού αναφέρεται ή απαιτείται διδακτική υπηρεσία. Ο νόμος ως έχει, κατά παράδοξο τρόπο και δημιουργώντας νομικό ζήτημα, ορίζει δύο ειδών διδακτικές υπηρεσίες: μία που μοριοδοτείται με μία μονάδα ανά διδακτικό έτος (όλες όσες περιλαμβάνονται στο άρθρο 4,  παράγραφος 1, πλην της υπηρεσίας στα ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ) και μία διδακτική χωρίς μοριοδότηση με μία διδακτική μονάδα ανά έτος -αυτή των ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ. Το δεδομένο αυτό θα πρέπει να γνωρίζετε ότι έχει ολέθριες επιπτώσεις τόσο στους διαχρονικά υπηρετούντες εκπαιδευτικούς το θεσμό των ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ όσο και στον ίδιο το θεσμό που, κυρίως για τον παραπάνω λόγο, δεν αποτελεί πλέον επιλέξιμο εργασιακό προορισμό στις επιλογές των εκπαιδευτικών, οπότε τα ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ έχουν αποδυναμωθεί και ερημώσει από προσωπικό.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4823/2021(ΦΕΚ 136/τ. Α’/3.8.2021)

ΑΡΘΡΟ 33

Το εδάφιο αα, στην περίπτ. α, της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του Νόμου 4823/21 (ΦΕΚ 136/τ. Α’/3.8.2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Διδακτική εμπειρία: εννέα (9) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: αα) άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα, Ε.Κ., Δ.Υ.Ε.Π., Σ.Δ.Ε., Δ.Ι.Ε.Κ., Ε.Σ.Κ., Σ.Ε.Κ, σε ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. στο πλαίσιο του μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας, Τ.Ε.Ε. Α΄ και Β΄ κύκλου, σε σχολές του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), σε Κ.Ε.ΠΕ.Α. ή Κ.Ε.Α. ή Κ.Π.Ε καθώς και σε Μεταλυκειακό Προπαρασκευαστικό Κέντρο: μία (1) μονάδα ανά διδακτικό έτος και

αβ) άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.: 0,50 μονάδες ανά διδακτικό έτος, για το οποίο ο υποψήφιος έχει αξιολογηθεί θετικά. Η μοριοδότηση της παρούσας υποπερίπτωσης προσαυξάνει τη μοριοδότηση της υποπερ. αα).»

Κύριε Υπουργέ

Κυρία Υφυπουργέ

Κύριε Γενικέ Γραμματέα Α/ΘΜΙΑΣ, Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ,

Η πραγματικότητα που βιώνουμε, με τον πιο ακραίο και ολέθριο τρόπο σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του πλανήτη (οικολογικό, κοινωνικό, οικονομικό, υγειονομικό, πολιτικό κ.ά.), απαιτεί άμεση ενίσχυση του θεσμού των ΚΕΠΕΑ ώστε να συμβάλουν μέσω της εκπαίδευσης των πολιτών στην ενδυνάμωση και θωράκιση των κοινωνιών. Θεωρώντας δίκαιο το αίτημά μας ευελπιστούμε στις άμεσες ενέργειές σας.

Με εκτίμηση

Οι εκπαιδευτικοί όλων των ΚΠΕ/ΚΕΠΕΑ της χώρας

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης