Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση δεν είναι άλλο ένα μάθημα σαν όλα τ” άλλα

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση δεν είναι άλλο ένα μάθημα σαν όλα τ’ άλλα. Για να εισαχθεί σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα απαιτείται μια προσέγγιση καινοτομίας:
• Πρώτα απ’ όλα γιατί τα υπάρχοντα εκπαιδευτικά συστήματα με τη δομή τους, τις εξετάσεις, το αντικείμενο και τις μεθόδους διδασκαλίας τους συμβάλλουν στην αναπαραγωγή κοινωνικών συστημάτων που προκαλούν την οικολογική κρίση. Άρα θα πρέπει αυτά τα εκπαιδευτικά συστήματα να αλλάξουν για να εξυπηρετήσουν το στόχο της προστασίας της φύσης σε συνδυασμό με την κοινωνική δικαιοσύνη.
Εάν η ΠΕ ενταχθεί σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα ως άλλο ένα μάθημα με συγκεκριμένη ύλη, βαθμούς κι εξετάσεις, κινδυνεύει να πάθει ό,τι και τα άλλα αντικείμενα – μαθήματα που διδάσκονται με αυτό τον τρόπο: Να κυριαρχήσει η παπαγαλία κι η τυπική κι όχι ουσιαστική μάθηση.
• Η ΠΕ έχει ανάγκη καινοτόμων παιδαγωγικών – μεθοδολογικών προσεγγίσεων που θα κρατάνε το ενδιαφέρον των μαθητών, θα έχουν μαθητοκεντρική προσέγγιση σε αντίθεση με το κυρίαρχο δασκαλοκεντρικό σημερινό σχολείο.
Η ΠΕ δε στοχεύει απλά στη μετάδοση γνώσεων αλλά και στην καλλιέργεια στάσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών. Αυτό δε μπορεί να γίνει με τις παραδοσιακές δασκαλοκεντρικές μεθόδους.
• Στα βασικά χαρακτηριστικά της ΠΕ είναι η ενεργός συμμετοχή των μαθητών τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μέσα από την εργασία σε ομάδες, το διάλογο, την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης.
• Κεντρικό ζήτημα στη ΠΕ είναι η σύνδεση του σχολείου με τη φύση και την κοινωνία και η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων τόσο τοπικών όσο και διεθνών.
• Η ΠΕ απαιτεί διεπιστημονική, πολυεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση της γνώσης σε αντίθεση με την επικρατούσα διδακτική προσέγγιση των παραδοσιακών εκπαιδευτικών συστημάτων.
• Το παραδοσιακό σχολείο καλλιεργεί κι επιβραβεύει μόνο 2 τύπους νοημοσύνης, τη γλωσσική και τη μαθηματική, με αποτέλεσμα να αφήνει εκτός της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να περιθωριοποιεί παιδιά που διαθέτουν διαφορετικούς τύπους νοημοσύνης. Η ΠΕ μέσα από τη χρήση της μεθόδου project μπορεί να αξιοποιεί όλους τους διαφορετικούς τύπους νοημοσύνης, ενσωματώνοντας όλα τα παιδιά κι αναπτύσσοντας όλες τις ιδιαίτερες ικανότητες κι ενδιαφέροντα των παιδιών. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό στην ενσωμάτωση αδύνατων ή περιθωριοποιημένων μαθητών. Παράλληλα, οι πολλοί διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης της γνώσης εγγυώνται πολύ καλύτερα αποτελέσματα στην επίτευξη των διδακτικών στόχων.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης