Σχέδιο μαθήματος για τη Μείωση – Επαναχρησιμοποίηση – Ανακύκλωση

 1. 1.      Τίτλος προγράμματος:

Η μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των Απορριμμάτων

 1. 2.      Διάρκεια προγράμματος:

5 ώρες

 1. 3.      Αναγκαιότητα υλοποίησης

Έχει αποδειχτεί ότι για να υπάρξει επιτυχής αντιμετώπιση του προβλήματος των απορριμμάτων σημαντική είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και αλλαγή στάσης των πολιτών. Σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον τομέα μπορεί να παίξει η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τα οργανωμένα προγράμματα και δράσεις ευαισθητοποίησης στα σχολεία. Γι΄ αυτό πρέπει να υπάρξει κατάλληλη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να προωθηθεί στα σχολεία ο στόχος που επιβάλλεται από την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των απορριμμάτων, τόσο για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, όσο και για λόγους εξοικονόμησης πόρων και προστασίας του περιβάλλοντος.

 1. 4.      Σκοπός προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί για το πρόβλημα των απορριμμάτων και τους τρόπους μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσής τους.

 1. 5.      Στόχοι προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι/ες θα πρέπει να είναι σε θέση:

Ως προς τις γνώσεις:

-Να γνωρίζουν τις επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης διάθεσης και καύσης των απορριμμάτων στη δημόσια, υγεία, την οικονομία και το περιβάλλον.

-Να σκιαγραφούν εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης των απορριμμάτων με βάση τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.

Ως προς τις δεξιότητες:

-Να είναι ικανοί να ελέγχουν ποια από τα απορρίμματα μπορούν να ανακυκλωθούν

-Να υπολογίσουν την εξοικονόμηση χρημάτων και φυσικών πόρων μπορεί να επιτευχθεί με τη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.

-Να κατασκευάζουν με απλά μέσα έναν κομποστοποιητή.

Ως προς τις στάσεις:

-Να υιοθετούν πρακτικές μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης στην καθημερινή τους ζωή.

-Να ενθαρρυνθούν να αναλάβουν ενεργό δράση για τη μείωση των απορριμμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα.

-Να εκτιμούν τη σημασία της προσωπικής εμπλοκής στην επίλυση των προβλημάτων αντί της ανάθεσής τους σε ειδικούς.

 1. 6.      Εκπαιδευτικές ενότητες

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 5 ωρών και διαιρείται σε 5 διδακτικές ενότητες. Συγκεκριμένα:

1η Ενότητα: Το πρόβλημα των απορριμμάτων (1 ώρα)

2η Ενότητα: Τρόποι μείωσης των απορριμμάτων (1 ώρα)

3η Ενότητα: Η σημασία της επαναχρησιμοποίησης (1 ώρα)

4η Ενότητα: Η κομποστοποίηση κι η ανακύκλωση (1 ώρα)

5η Ενότητα: Η αλλαγή του τρόπου ζωής συνολικά (1 ώρα)

6.1   Ανάλυση 1ης Εκπαιδευτικής ενότητας

Τίτλος:  Το πρόβλημα των απορριμμάτων

Σκοπός: Σκοπός της ενότητας είναι να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται από τα απορρίμματα και τις συνέπειες που έχουν στην οικονομία, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Στόχοι:

Με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση:

Ως προς τις γνώσεις:

-Να αντιληφθούν τις συνέπειες στη δημόσια υγεία από τα απορρίμματα

-Να προσδιορίζουν τις επιπτώσεις των απορριμμάτων στο περιβάλλον.

–Να γνωρίζουν τις συνέπειές τους στην οικονομία.

Ως προς τις δεξιότητες:

-Να υπολογίζουν την απώλεια φυσικών πόρων εξαιτίας των απορριμμάτων που καταλήγουν σε χωματερή (πχ πόσα δέντρα χάνονται, πόσο νερό σπαταλιέται κλπ).

-Να μετρούν το οικονομικό κόστος των απορριμμάτων.

Ως προς τις στάσεις:

-Να ευαισθητοποιηθούν για τις συνέπειες στην υγεία, την οικονομία και το περιβάλλον από την ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριμμάτων και την καύση τους.

-Να ενισχυθεί η διάθεσή τους να αναζητήσουν τρόπους μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των απορριμμάτων.

Δομή:

1η Υποενότητα: Γνωριμία, ανάλυση σκοπού και στόχων (10 λεπτά).

2η Υποενότητα: Γιατί είναι πρόβλημα τα απορρίμματα για την υγεία; (15 λεπτά)

3η Υποενότητα: Επιπτώσεις των απορριμμάτων στην οικονομία (15 λεπτά).

4η Υποενότητα: Επιπτώσεις των απορριμμάτων στη φύση (15 λεπτά).

5η Υποενότητα: Αξιολόγηση εκπαιδευόμενων (5 λεπτά)

 1. 7.      Παγοθραύστης

Στην αρχή της Ενότητας 1 (Υποενότητα 1), ο εκπαιδευτής θα ζητήσει από τους εκπαιδευόμενους να βαδίζουν ελεύθερα στο χώρο όσο ακούγεται μια μουσική. Κάθε φορά που η μουσική θα σταματά, θα πρέπει να συστηθούν με κάποιον/α άλλο εκπαιδευόμενο/η που βρίσκεται δίπλα τους. Στο τέλος, κάθε εκπαιδευόμενος παρουσιάζει στην Ολομέλεια έναν άλλο εκπαιδευόμενο που γνώρισε. Έτσι θα δοθεί η ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να γνωριστούν μεταξύ τους στο ξεκίνημα του εκπαιδευτικού προγράμματος με παιγνιώδη τρόπο, να βρουν κοινά ενδιαφέροντα, γνωρίσματα και να δημιουργηθεί ένα ευχάριστο κλίμα συνεργασίας κι εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Παράλληλα κι ο εκπαιδευτής θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει έτσι τους εκπαιδευόμενους.

 1. 8.      Μέθοδος εκπαίδευσης

Θα χρησιμοποιηθεί η κατά πρόσωπο εκπαίδευση λόγω του διαδραστικού βιωματικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης που απαιτεί φυσική παρουσία.

 1. 9.      Τεχνικές διδασκαλίας

Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που έχουν επιλεχθεί είναι:

 • Διάλεξη/εισήγηση: Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει με τη χρήση υπολογιστή και βιντεοπροβολέα σύντομο βίντεο για κάθε υποενότητα.
 • Καταιγισμός ιδεών: Ο καταιγισμός ιδεών που ακολουθεί διευκολύνει τη συμμετοχή και την έκφραση ιδεών και απόψεων των εκπαιδευόμενων.
 • Συζήτηση: Η συζήτηση πάνω στις ιδέες και απόψεις που ακούγονται διευκολύνει την ανταλλαγή απόψεων και την ανάπτυξη επιχειρημάτων και τη συμμετοχή.
 • Ερωτήσεις – απαντήσεις: Οι ερωτήσεις και απαντήσεις σε κάθε υποενότητα διευκολύνουν τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων.
 1. 10.  Μέσα διδασκαλίας

Τα μέσα διδασκαλίας που έχουν επιλεχθεί είναι:

 • Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και ο βιντεοπροβολέας  για παρουσίαση μέσω του υπολογιστή μικρών βίντεο που παρουσιάζουν τις επιπτώσεις των απορριμμάτων στην υγεία, την οικονομία, τη φύση.
 • Ο πίνακας μαρκαδόρου για καταγραφή των αποτελεσμάτων από τον καταιγισμό ιδεών.
 • Έντυπα για την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων.
 1. 11.  Υλικά

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι χαρτί και στυλό για τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης, πίνακας και μαρκαδόροι για την καταγραφή στον καταιγισμό ιδεών.

 1. 12.  Διαρρύθμιση χώρου εκπαίδευσης

Ο χώρος εκπαίδευσης θα πρέπει να έχει τα θρανία ή τραπέζια σε σχήμα Π, διάταξη που διευκολύνει τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων. Θα πρέπει όμως να υπάρχει ικανός κενός χώρος, ώστε να μπορούν να κινηθούν ελεύθερα οι εκπαιδευόμενοι βαδίζοντας στο χώρο για το παιχνίδι γνωριμίας – παγοθραύστη.

 1. 13.  Τύπος αξιολόγησης

Στο τέλος  της ενότητας θα χρησιμοποιηθεί αξιολόγηση εσωτερική, εφ’ όσον θα υλοποιηθεί από τον εκπαιδευτή, συμμετοχική, εφ’ όσον επιδιώκεται η ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων και απολογιστική για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας.

 1. 14.  Άξονες αξιολόγησης

Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους άξονες:

 • Εκπαιδευτής(Προετοιμασία, γνώση αντικειμένου, συμμετοχικών μεθόδων και τεχνικών, σχέσεις με τους εκπαιδευόμενους, χρήση εποπτικών μέσων, μεταδοτικότητα)
 • Εκπαιδευόμενοι (Γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, συμμετοχικότητα, συνεργασία)
 • Οργανωτικά ζητήματα (οργανωτική και τεχνική υποστήριξη, εκπαιδευτικό υλικό, υπηρεσίες διαλείμματος)
 • Συνθήκες εκπαίδευσης (χώροι και υποδομή)
 • Αναλυτικό περιεχόμενο (κάλυψη αναγκών εκπαιδευόμενων, σαφείς και ακριβείς στόχοι, τεχνικές και μέσα εκπαίδευσης κ.ά).
 1. 15.  Εργαλεία αξιολόγησης

Ως εργαλείο αξιολόγησης θα χρησιμοποιηθεί ερωτηματολόγιο που θα περιλαμβάνει ανοιχτές/κλειστές ερωτήσεις, διαβαθμισμένη κλίμακα, καθώς και ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης. Παράλληλα θα υπάρχουν και ερωτήσεις με απαντήσεις πολλαπλής επιλογής. Η επιλογή αυτή θα μας δώσει αρκετές πληροφορίες σε σύντομο χρονικό διάστημα και καλύπτει τις ανάγκες της αξιολόγησης στο διαθέσιμο χρόνο.

 1. 16.  Τεχνικές αξιολόγησης

Ως τεχνική αξιολόγησης θα χρησιμοποιηθεί η διανομή ερωτηματολογίου η οποία ανταποκρίνεται στους στόχους της αξιολόγησης και ταυτίζεται με τον τύπο, τους άξονες και το εργαλείο αξιολόγησης.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης