Κόμικ- άρθρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Pixton_Comic_6

 Το ξέρατε ότι ΟΛΑ τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις;
Τα δικαιώματα των παιδιών – μια προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα δικαιώματα των παιδιών αποτελούν τμήμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα οποία τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τα κράτη μέλη δεσμεύονται να τηρούν βάσει των διεθνών και των ευρωπαϊκών συνθηκών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ρητά τα δικαιώματα των παιδιών στον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρω-παϊκής Ένωσης,ο οποίος τέθηκε σε ισχύ με τη Συνθήκη της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009 και είναι νομι-κά δεσμευτικός σε όλα τα κράτη- μέλη της ΕΕ, ειδικότερα στο άρθρο 24.
Αρθρο 24 : Δικαιώματα του παιδιού
1. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην προστασία και τη φροντίδα που απαιτούνται για την καλή διαβί-ωσή τους. Τα παιδιά μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους. Η γνώμη τους σχετικά με ζητήματα που τα αφορούν λαμβάνεται υπόψη σε συνάρτηση με την ηλικία και την ωριμότητά τους.
2. Σε όλες τις πράξεις που αφορούν τα παιδιά, είτε επιχειρούνται από δημόσιες αρχές είτε από ι-διωτικούς οργανισμούς, πρωταρχική σημασία πρέπει να δίνεται στο υπέρτατο συμφέρον του παι-διού.
3. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να διατηρεί τακτικά προσωπικές σχέσεις και απ’ ευθείας επαφές με τους δύο γονείς του, εκτός εάν τούτο είναι αντίθετο προς το συμφέρον του.
Βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 2 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση οφείλει να σέβεται τα θεμε-λιώδη δικαιώματα σε οποιαδήποτε δράση αναλαμβάνει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Στα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνονται ιδίως εκείνα που αναφέρονται στην ΕΣΔΑ, η οποία περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τα δι-καιώματα των παιδιών. Εξάλλου, η ΕΕ οφείλει να λαμβάνει πλήρως υπόψη τις διατάξεις της Διεθνής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών της 20ής Νοεμβρίου 1989, την οποία μέχρι το 2008 είχαν υπο-γράψει 193 χώρες και είναι νόμος στην χώρα μας.
Χρησιμοποιώντας το Pixton στο μάθημα Πληροφορικής με την κα. Γκουτουλούδη, εικονογραφήσαμε (με κόμικ) μερικά από τα άρθρα της Διεθνής αυτής Σύμβασης, με λίγα και απλά λόγια, και μπορείτε να δείτε παρακάτω:

 Αποστολία Κασμερίδου Άρθρο 5_Ραφαήλ Γεωργιτζίκης Άρθρο 18_Κιουτανίδης Δημήτρης Μαρβάκη Γεωργία
Άρθρο 2_Φώτης Στοϊκούδης Ε2_ Άρθρο 3_ Σερέτης Γιώργος Ε2 Άρθρο 6_Καραγιόζης Σταύρος Άρθρο 7_Στέφανος Γαϊδαρτζής Άρθρο 11_Άγγελος Σερέτης Ε2 Άρθρο 12_Ανεσιάδου Μαγαδαληνή Ε2 Άρθρο 13_Ζωή Δερέμπεη Ε1 Άρθρο 15_Δημοσθένης Ταλουμτζής Άρθρο 19_Χρυσάνθη Σερέτη Ε2 Άρθρο 21_Ανδριάννα Σιδηροπούλου Άρθρο 22_Καρυώτης Ιωάννης Άρθρο 23_Νεφέλη Καντούρη Ε1 Άρθρο 28_Καντούρη Μαργαρίτα Ε1 Άρθρο 29_Μαρία Μάρκου Άρθρο 31_Μαρία Τσιρίκα Άρθρο 32 _Κωνσταντίνα Καφεστίδου Δ1 Άρθρο 33_ Γιώργος Μάρκου Άρθρο 38_Γιάννης Λωρίδας

Άρθρο 18_Κιουτανίδης Δημήτρης

Σχολιάστε

Top