Ενίσχυση στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της ΕΕ

Οι  περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαφορετικές και παρουσιάζουν άνισα επίπεδα ανάπτυξης. Για να εξασφαλίσει η ΕΕ εξίσου υψηλό επίπεδο ανάπτυξης σε όλα τα κράτη μέλη της, προσφέρει χρηματοδοτική βοήθεια για την περίοδο 2021-2027 μέσα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής, τα οποία  παρέχουν το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων που προορίζονται για την ενίσχυση της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ, η οποία είναι γνωστή και ως πολιτική συνοχής.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στηρίζει τις επενδύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε έργα που σχετίζονται με την έρευνα και την καινοτομία, την ψηφιοποίηση, τις βιώσιμες μεταφορές, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των εκπομπών του άνθρακα. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα το 2023  η δράση «Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30 έως 55 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία» συγχρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με σκοπό η μετάβαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων να  βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της χώρας και την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας.

Το Ταμείο Συνοχής χρηματοδοτεί κυρίως έργα υποδομής στους τομείς του περιβάλλοντος και των διευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα των υποδομών των μεταφορών. Το 37% των κονδυλίων προορίζονται για δράσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των κλιματικών στόχων. Για την περίοδο 2021-2027 θα διαθέσει περίπου 48 δισ. ευρώ σε 9 χώρες, τη Βουλγαρία, την Τσεχία, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Κροατία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία.[1]

Αν και όλες οι περιοχές της ΕΕ μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση για την περιφερειακή ανάπτυξη, το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων διατίθεται στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξασφάλισε ότι η χρηματοδοτική στήριξη θα προσφέρεται για έργα που σχετίζονται με την ψηφιακή συνδεσιμότητα, τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας σε μικρές επιχειρήσεις και την αποδοτικότητα των πόρων.

 

Πηγή: https://www.what-europe-does-for-me.eu/el/portal/2/X01_30302


[1] https://www.espa.gr/el/Pages/staticCohesionFund.aspx

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης