Ανάπτυξη κριτικής σκέψης

«Οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να μαθαίνουν σύνθετες μορφές συμπεριφοράς μέσα από την παρατήρηση και την μίμηση της συμπεριφοράς άλλων προσώπων. Το είδος αυτό της μάθησης ονομάζεται μάθηση μέσω παρατήρησης. Το άτομο που γίνεται αντικείμενο παρατήρησης καλείται πρότυπο και η διαδικασία της μάθησης μέσω παρατήρησης νοείται ως μίμηση προτύπου.» -Albert Bandura.
Η μίμηση της συμπεριφοράς ενός προτύπου συνήθως γίνεται ασυνείδητα.
Ας είμαστε συνειδητοί στις επιλογές μας, χρησιμοποιώντας κριτική σκέψη!
Δείτε την εικόνα που συνοδεύει το κείμενο και εργαστείτε σε αυτή την πρόταση.