Δραστηριότητες για την καλλιέργεια της δεξιότητας αυτοπαρουσίασης

 

Δραστηριότητα 1: Προσομοίωση συνέντευξης επιλογής

Στόχος της άσκησης είναι τα άτομα να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με το περιβάλλον μιας συνέντευξης εργασίας, και, παράλληλα, να λάβουν ανατροφοδότηση για σημεία που θα μπορούσαν να βελτιώσουν (γλώσσα σώματος, προετοιμασία για «δύσκολες» ερωτήσεις, τόνος φωνής, οπτική επαφή, κ.α.).

1ο βήμα: Αναζητώ μια κατάλληλη για εμένα αγγελία επαγγελματικής θέσης.

2ο βήμα: Φαντάζομαι ότι με καλούν σε συνέντευξη για την υποψήφια θέση, δίνω στον εαυτό μου 5 λεπτά για να προετοιμαστεί και μπαίνω στο ρόλο του συνεντευξιαζόμενου.

3ο βήμα: Επιλέγω ένα άτομο για να πάρει το ρόλο του συνεντευκτή του οποίου τη γνώμη εκτιμώ και η κριτική του θα είναι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική, δεν θα είναι, δηλαδή, ούτε ιδιαίτερα αυστηρή και επικριτική, αλλά ούτε θα εκφράζει υπερβολικό θαυμασμό.

4ο βήμα: Πραγματοποιώ με τον συνεντευκτή τη συνέντευξη εργασίας και λαμβάνω, στη συνέχεια, από αυτόν ανατροφοδότηση για σημεία που θα μπορούσα να βελτιώσω.

Δραστηριότητα 2: Παρουσίαση θέματος (άσκηση κατάλληλη για μαθητές, φοιτητές & ενήλικες) Στόχος της άσκησης είναι τα άτομα να αναπτύξουν δεξιότητες παρουσίασης και να συνειδητοποιήσουν και οι ίδιοι πώς λειτουργούν, πώς νιώθουν και πώς αντιδρούν όταν καλούνται να παρουσιάσουν κάτι.

1ο βήμα: Επιλέγω ένα θέμα που με ενδιαφέρει και γνωρίζω καλά.

2ο βήμα: Φαντάζομαι ότι θα παρουσιάσω το θέμα αυτό μπροστά σε ένα ακροατήριο. Δίνω στον εαυτό μου 5 λεπτά για να ετοιμάσω την παρουσίασή μου.

3ο βήμα: Επιλέγω ένα άτομο για να πάρει το ρόλο του ακροατή του οποίου τη γνώμη εκτιμώ και η κριτική του θα είναι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική, δεν θα είναι, δηλαδή, ούτε ιδιαίτερα αυστηρή και επικριτική, αλλά ούτε θα εκφράζει υπερβολικό θαυμασμό. Ενημερώνω τον ακροατή ότι δεν επιτρέπεται να παρέμβει κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.

4ο βήμα: Πραγματοποιώ την παρουσίασή μου.

5ο βήμα: Ζητώ από το άτομο που έχει πάρει το ρόλο του ακροατή να μου δώσει ανατροφοδότηση σε σχέση με: (α) τη σαφήνεια, (β) την οργάνωση και τη δομή, (γ) το συναίσθημα, (δ) τον τόνο φωνής, (ε) την οπτική επαφή και (στ) τη γλώσσα του σώματος.

6ο βήμα: Καταγράφω σε ένα χαρτί τις σκέψεις που έκανα για την παραπάνω διαδικασία και τα συναισθήματα που βίωσα.