Διαφάνεια1

Ανθρώπινα Δικαιώματα και Πολυγλωσσία

Μια διαθεματική προσέγγιση για να  αναπτύξουν οι μαθητές πολυγλωσσικές επικοινωνιακές δεξιότητες προς την κατεύθυνση μιας παγκόσμιας πολυγλωσσικής και πολυπολιτισμικής κοινωνίας που υπαγορεύει μια εκπαίδευση μαθητών/τριών ….