Ανακύκλωση γεωργικών φαρμάκων

Κατά τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων λαμβάνονται μέτρα προστασίας των υδάτων, του αέρα, του εδάφους αλλά και της πανίδας της χλωρίδας και των πολιτών. Στα επικίνδυνα απόβλητα περιλαμβάνονται και οι συσκευασίες των γεωργικών φαρμάκων. Τα γεωργικά φάρμακα διεισδύουν στον ανθρώπινο οργανισμό από το στόμα, το δέρμα και μέσω της αναπνοής προξενώντας ανεπανόρθωτες βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό. Για αυτό το λόγο  θα πρέπει να αφιερωθεί ιδιαίτερη σημασία στη σωστή διαχείριση και ανακύκλωση τους.

Αποτέλεσμα εικόνας για γεωργικα φαρμακα

Οι μεθοδολογίες διαχείρισης των κενών πλαστικών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο περιλαμβάνουν:

α) την τεχνική του τριπλού ξεπλύματος,

β) το ξέπλυμα υπό πίεση και

γ) το ολοκληρωμένο ξέπλυμα.

Στην Ελλάδα από το 2002 άρχισε να διαμορφώνεται το νομικό πλαίσιο για την ασφαλή διαχείριση των κενών δοχείων των γεωργικών φαρμάκων. Στην προσπάθεια αυτή συνέβαλε και ο Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης και την τοπική αυτοδιοίκηση με την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος διαχείρισης κενών πλαστικών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων.

Μάλιστα έπειτα από στατιστικές έρευνες στην περιοχή του Δήμου Δοξάτου παρατηρήθηκε πως η ανάγκη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης κενών πλαστικών συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων είναι επιτακτική.

Η μεθοδολογία της ασφαλούς διαχείρισης των κενών πλαστικών δοχείων γεωργικών φαρμάκων περιλαμβάνει το τριπλό ξέπλυμα των πλαστικών συσκευασιών, την συλλογή τους σε διαφανείς πλαστικές σακούλες, την τοποθέτησή τους μέσα σε κάδους με αποσπώμενο καλάθι πλησίον των σημείων υδροληψίας και τη μεταφορά τους από ειδικό γερανοφόρο απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου στον κεντρικό σταθμό συλλογής. Εκεί δείγματα των συλλεχθέντων δοχείων οδηγούνται για ανάλυση υπολειμμάτων και εφόσον η συγκέντρωση των υπολειμμάτων είναι κάτω από τα μέγιστα επιτρεπτά όρια τότε τα δοχεία οδηγούνται στη βιομηχανία για ανακύκλωση και ανάκτηση ενέργειας.Οι κάδοι θα πρέπει να διαθέτουν εσωτερικό αποσπώμενο καλάθι συλλογής με αφαιρούμενο πυθμένα ώστε να διευκολύνεται η συλλογή και μεταφορά τους. Τέλος η συχνότητα συλλογής των κάδων θα πρέπει να κυμαίνεται από μηδέν έως τρείς φορές την εβδομάδα την περίοδο αιχμής (Ιούνιος). Με τα παραπάνω μέτρα και πρακτικές διασφαλίζουμε ένα επαρκές επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και της δημόσιας υγείας με ταυτόχρονο όφελος εξαιτίας της ανακύκλωσης.

ΠΗΓΕΣ

https://apothesis.eap.gr/handle/repo/34650

 

Σχολιάστε