Περιορισμός & Ανίχνευση διαρροών εναλλακτικών ψυκτικών ρευστών

A91bj634p_xqthqu_9q4

Συστήματα R717

Έλεγχος διαρροής πριν από την αρχική θέση σε λειτουργία

Δοκιμές διαφυγής πρέπει να πραγματοποιούνται με βάση τα εθνικά εγκεκριμένα

πρότυπα.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η ανίχνευση και επισκευή διαρροών σε υψηλά σημεία

πίεσης της εγκατάστασης, όπου η πρόσβαση θα γίνει δύσκολη, όταν το σύστημα

έχει τεθεί σε λειτουργία.

Έλεγχος διαρροής σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις

Από τη στιγμή που η αμμωνία μπορεί να μυρίζει, η ανίχνευση διαρροών είναι

απαραίτητη. Εδώ και πάλι, αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε εθνικού επιπέδου

εγκεκριμένα πρότυπα

Οι ανιχνευτές διαρροής μπορούν να εκτιμήσουν μόνο την ταχύτητα διαρροής

(μικρή, μεσαία, μεγάλη), σε αντίθεση με ένα μετρημένο ρυθμό ροής.

Τα σπρέι ανίχνευσης διαρροών έχουν πολύ μικρότερη ευαισθησία από ότι οι

ηλεκτρονικοί ανιχνευτές.

Εάν ο ρυθμός διαρροής της αμμωνίας πρέπει να ποσοτικοποιηθεί, μέσα ανίχνευσης

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την αρχή της φωτοακουστικής

απορρόφησης υπέρυθρων.

Απαιτήσεις Ικανοτήτων

Διαρροές και τυχόν βλάβες στα συστήματα αμμωνίας πρέπει να

παρακολουθούνται και να διορθώνονται αμέσως από

εξειδικευμένο, αρμόδιο πρόσωπο, σύμφωνα με την εθνική

νομοθεσία. Όταν έχει αποκατασταθεί ένα σφάλμα, η εγκατάσταση πρέπει να

επαναλειτουργήσει, μετά τη διεξαγωγή δοκιμών κατάλληλης πίεσης.

Ανίχνευση διαρροών

Η αμμωνία ανιχνεύεται εύκολα λόγω της ισχυρής οσμή της (όριο ανθρώπινης

αντίληψης 5 ppm = 3.5mg / m3), η οποία θα υποδεικνύει την ανάγκη για τον

εντοπισμό διαρροής.

Διαρροές που υπό ορισμένες συνθήκες μπορούν να παραμείνουν απαρατήρητες σε

εγκαταστάσεις HFC για ένα χρονικό διάστημα είναι απλά αδιανόητο σε εργοστάσια

αμμωνίας.

Πολύ μικρές διαρροές σε ψυκτικές εγκαταστάσεις αμμωνίας (ρυθμός διαρροής του

περ. 100g ΝΗ3 / α) δεν μπορεί να ανιχνευθούν με τη μυρωδιά, αν η συγκέντρωση

αμμωνίας 5 ppm δεν έχει επιτευχθεί.

Αρχές για την Αποφυγή Κινδύνου

Κρατήστε την ποσότητα ψυκτικού μέσου όσο το δυνατόν χαμηλότερα: ψυκτικό που

δεν είναι στο σύστημα δεν μπορεί να διαρρεύσει.

Μια καλά σχεδιασμένη μονάδα ψύξης με κατάλληλη επιλογή και χρήση των

βαλβίδων απομόνωσης εξοπλισμού θα μειώσει τις εκπομπές ψυκτικού κατά τη

συντήρηση και την επισκευή.

Θα πρέπει να επιλεγούν συστατικά που σφραγίζουν καλά ώστε να ελαχιστοποιείται

η περίπτωση διαρροής.

Είναι σημαντικό να επιλέξετε τα υλικά με κατάλληλη συμβατότητα διαφορετικά

μπορεί να συμβεί διαρροή. Ο όγκος των ελαστομερών, για παράδειγμα, μπορεί να

αυξηθεί (φούσκωμα) ή μειωθεί (συρρικνωθεί) σε συνδυασμό με ορισμένα έλαια

και αμμωνία.

Σωληνώσεις

Επειδή η αμμωνία είναι διαβρωτική με χαλκό, τα συστήματα αμμωνίας θα πρέπει

κανονικά να κατασκευασθούν χρησιμοποιώντας σωληνώσεις και εξαρτήματα από

άνθρακα ή από ανοξείδωτο χάλυβα. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις

βέλτιστες πρακτικές που συνδέονται με σωληνώσεις αμμωνίας, περιγράφονται στο

Κώδικα Πρακτικής της IOR για Συστήματα Ψύξη με Αμμωνία.

Κατ “αρχήν συγκολλημένοι σύνδεσμοι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά

προτίμηση σε στεγανοποιημένες συνδέσεις για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος

διαρροής.

Για σωληνώσεις μικρότερες από 40mm, εξαρτήματα υποδοχής συγκόλλησης θα

πρέπει να χρησιμοποιούνται σε αντιδιαστολή με συγκολλημένους αρμούς.

Παρακολούθηση κυκλωμάτων νερού για διαρροές αμμωνίας

Σύμφωνα με το EN 378, ψυκτικές εγκαταστάσεις με περισσότερα από 500k πρέπει

να περιλαμβάνουν μέτρα για να εξακριβωθεί η παρουσία του ψυκτικού σε κάθε

συνδεδεμένο κύκλωμα νερού ή υγρού.

Η αμμωνία πρέπει να εμποδίζεται να εισέλθει στο σύστημα αποχέτευσης ή το νερό

ψύξης του συμπυκνωτή.

Επί του παρόντος, το πιο κοινό σύστημα μέτρησης είναι να παρακολουθεί κάποιος

τις τιμές του ρΗ. Μια διαρροή αμμωνίας σε ένα κύκλωμα νερού προκαλεί αύξηση

της τιμή του ρΗ. Συστήνεται η εγκατάσταση μιας συσκευής για διαφορική μέτρηση

της τιμής του ρΗ μεταξύ της εισόδου και της εξόδου του εναλλάκτη θερμότητας, με

αυτόματη αντιστάθμιση της θερμοκρασίας. Στην περίπτωση συναγερμού ρΗ, είναι

αναγκαίο ο εναλλάκτης θερμότητας να κλείσει από την πλευρά του νερού και

αμμωνίας είτε μέσω βαλβίδων με κινητήρα ή με το χέρι. Νεότερες επιλεκτικές

συσκευές μέτρησης ιόντων, είναι πολύ πιο ακριβείς.

Μια άλλη δυνατότητα είναι να χρησιμοποιήσετε ένα ευαίσθητο στην αμμωνία

ηλεκτρόδιο. Η διαφορική μέτρηση δεν είναι αναγκαία στην περίπτωση αυτή.

 

Top