Η καύση του φυσικού αερίου

Kaysi

Οι υδρογονάνθρακες χρησιμοποιούνται κυρίως σαν καύσιμα. Η καύση αυτών
των ουσιών στον αέρα ονομάζεται οξείδωση η οποία περιλαμβάνει την
αντίδραση του οξυγόνου που βρίσκεται στην ατμόσφαιρα με το καύσιμο.
Τα βασικά προϊόντα είναι διοξείδιο του άνθρακα (CO2) νερό και θερμότητα. Η
αντίδραση αυτή είναι εξώθερμη, δηλαδή, παράγει στο περιβάλλον θερμική
ενέργεια. Η καύση του μεθανίου που είναι γνωστό και ως φυσικό αέριο είναι
τέλεια.

Ο όρος τέλεια καύση σημαίνει ότι η αντίδραση λαμβάνει χώρα κάτω από
συνθήκες περίσσειας αέρα όπου όλη η ποσότητα του άνθρακα μετατρέπεται σε
διοξείδιο του άνθρακα. Το αέριο καίγεται με μια καθαρή μπλε φλόγα.
Θερμογόνος Δύναμη
Ανωτέρα Θερμογόνος Δύναμη (ΑΘΔ) ορίζεται η ενέργεια που εκλύεται κατά την
καύση 1 Nm3φυσικού αερίου όταν στα προϊόντα καύσης το νερό βρίσκεται σε
υγρή κατάσταση.
Η τιμή της ΑΘΔ δεν είναι σταθερή καθώς εξαρτάται από τη σύσταση του
φυσικού αερίου και υπολογίζεται κάθε μήνα από τη ΔΕΠΑ σύμφωνα με
μετρήσεις που γίνονται στους σταθμούς παραλαβής του φυσικού αερίου. Μια
μέση τιμή ΑΘΔ είναι 11,5 kWh/Nm 3.
Αντίστοιχα ως Κατωτέρα Θερμογόνος Δύναμη (ΚΘΔ) ορίζεται η ενέργεια που
εκλύεται κατά την καύση 1 Nm 3 φυσικού αερίου όταν στα προϊόντα καύσης το
νερό βρίσκεται σε αέρια κατάσταση δηλαδή σε μορφή υδρατμών (οπότε έχει
απορροφήσει ενέργεια) και είναι χαμηλότερη περίπου 10% από τη ΑΘΔ. Μια
μέση τιμή ΚΘΔ είναι 10,4 kWh/Nm 3.

Χρήσεις
Η χρήση φυσικού αερίου για παραγωγή θερμότητας είναι πλέον αρκετά
διαδεδομένη. Τα πλεονεκτήματά του έναντι του πετρελαίου είναι κυρίως η
εκπομπή λιγότερων ρύπων, η ανυπαρξία ογκωδών δεξαμενών καυσίμου αλλά
και η οικονομικότερη λειτουργία. Η τελευταία βέβαια γίνεται πολύ πιο αισθητή
όταν γίνεται σύγκριση με το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Η χρήση του φυσικού
αερίου θα έχει σημαντικές θετικές επιδράσεις στη δομή του ενεργειακού
ισοζυγίου της χώρας καθώς θα μειωθεί η εξάρτησή από το πετρέλαιο.
Το φυσικό αέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πλήθος εφαρμογών και
περιπτώσεων στο σπίτι, στις επιχειρήσεις και στη βιομηχανία.
Στον οικιακό τομέα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μαγείρεμα των φαγητών
καθώς και στην θέρμανση χώρων ( λέβητες φυσικού αερίου). Θερμοσίφωνες
Φ.Α λειτουργούν ήδη αρκετοί ενώ σε λίγα χρόνια και άλλες εφαρμογές όπως
ψυγεία, κλιματιστικές μονάδες κ.λπ. θα τύχουν ευρείας αποδοχής.

 

Top