Υλοποίηση Επιδιώξεων Κλιματισμού

klimatismos

Η διαφορά κλιματισμού – ψύξης είναι ότι εκτός από την ψύξη των χώρων
κάνουμε ταυτόχρονα και επεξεργασία του αέρα έτσι ώστε να ελέγξουμε την
υγρασία και την καθαρότητα αυτού. Δηλαδή μια εγκατάσταση κλιματισμού
προσφέρει τον έλεγχο της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της ποιότητας αέρα
στους χώρους του κτιρίου ενώ σε μια εγκατάσταση ψύξης επιτυγχάνουμε μόνο
τον έλεγχο της θερμοκρασίας των χώρων.
Η υλοποίηση των επιδιώξεων του κλιματισμού επιτυγχάνεται με διαφόρους
τρόπους κλιματιστικών μονάδων. Τα βασικά στοιχειά των μονάδων είναι , το
ψυκτικό κύκλωμα (εναλλακτης θερμότητας, συμπιεστής ,εκτονωτικό μέσο) ,τα
φίλτρα αέρα ,ανεμιστήρες , διατάξεις ύγρανσης και αφύγρανση αέρα ,το
σύστημα έλεγχου και λειτουργιάς ,και η τετράδος βάνα ανάστροφης του κύκλου
λειτουργιάς.
Η μείωση της θερμοκρασίας του αέρα με τα συστήματα κλιματισμού μπορεί να
γίνει :
 Άμεσα ή
 Και έμμεσα.
Στην περίπτωση της άμεσης μείωσης της θερμοκρασίας ,ο αέρας του
εσωτερικού χώρου έρχεται σε επαφή με την εξωτερική επιφάνεια του στοιχειού
του κυκλώματος ψύξης ,μέσα στο οποίο ρέει το ψυκτικό ρευστό ,με αποτέλεσμα
αυτό να απορροφά την θερμότητα από τον αέρα.
Στην έμμεση μείωση της θερμοκρασίας του αέρα ,η αφαίρεση της θερμότητας
απ αυτόν ,γίνεται με την μεσολάβηση ενός αλλού ρευστού μεταφοράς
θερμότητας , που συνήθως ,είναι το νερό. Αυτό το ρευστό ,αφού πρώτα ψυχτεί
στην μονάδα ψύξης ,στην συνεχεία μεταφέρεται με σωληνώσεις στην κεντρική η
τοπική μονάδα επεξεργασίας του αέρα ,ο όποιος με την βοήθεια του ανεμιστήρα
οδηγείται σε άμεση επαφή με την εξωτερική επιφάνεια του στοιχειού ψύξης
,μέσα στο οποίο κυκλοφορεί ,το ενδιάμεσο ρευστό θερμότητας (π.χ. νερό).
Τρόποι Κλιματισμού – Μεταφορά Θερμότητας
Ανάλογα ,με τα χαρακτηριστικά των συστημάτων αυτών και το τρόπο-μέσο
διάδοσης της θερμότητας ,οι μονάδες κλιματισμού λειτουργούν,
1)Μονό με αέρα (αέρα- αέρα)
3) Με αέρα και νερό
2) Μονό με νερό (νερού-νερόύ)
4) Με ψυκτικό ρευστό και αέρα

Top