Εγκατάσταση ενός συστήματος κλιματισμού στο αυτοκίνητο

acc

Με την εγκατάσταση ενός συστήματος κλιματισμού στο αυτοκίνητο επιδιώκεται, στο

χώρο των επιβατών, οι συνθήκες παραμονής να είναι ευχάριστες και υγιεινές, ιδιαίτερα στη

διάρκεια του καλοκαιριού.

Για να δουλεύει οικονομικά το σύστημα κλιματισμού πρέπει το ψυκτικό μέσο που χρη-

σιμοποιείται να είναι διαρκώς το ίδιο. Για το λόγο αυτό, όλα τα κλιματιστικά χρησιμοποι-

ούν τον ίδιο κύκλο συμπίεσης, συμπύκνωσης, εκτόνωσης και αεριοποίησης σε ένα κλειστό

κύκλωμα. Το ίδιο ψυκτικό μέσο χρησιμοποιείται για να μεταφέρει τη θερμότητα από μία

περιοχή σε μια άλλη περιοχή προκαλώντας έτσι την ψύξη της πρώτης.

Για να επιτευχθεί όλη αυτή η διαδικασία απαιτείται ενέργεια που θα την «καταναλώσει»

κάποια ψυκτική μηχανή για να παράγει ψυκτικό έργο (ψύξη). Δηλαδή, η ψυκτική συσκευή

(μηχανή) πρέπει να έχει ισχύ ίση με το άθροισμα της ψυκτικής της ισχύος που απαιτείται

για την κίνησή της. Ψυκτική ισχύς μιας εγκατάστασης ονομάζεται το ποσό θερμότητας

που αφαιρείται από το χώρο στη μονάδα του χρόνου.

n n Χρησιμότητα και απαιτήσεις του συστήματος κλιματισμού

Ο τρόπος ζωής του σύγχρονου ανθρώπου τον «αναγκάζει» να βρίσκεται για αρκετές ώρες

της ημέρας μέσα σε ένα όχημα. Προκειμένου να διασφαλίσει τις καλύτερες συνθήκες δια-

βίωσης και στο αυτοκίνητο, εξόπλισε και το αυτοκίνητο με συστήματα θέρμανσης, ψύξης

και κλιματισμού μηχανικά ή αυτόματα, ώστε να νιώθει άνετα και υγιεινά ανεξάρτητα από

τις κλιματολογικές καθημερινές συνθήκες του περιβάλλοντος.

Οι «σωστές συνθήκες» που επικρατούν μέσα στο χώρο των επιβατών (καμπίνα), προ-

σφέρουν ευεξία, άνεση, προστασία και οδική ασφάλεια. Ως «σωστές συνθήκες» λέγονται

η κατάλληλη θερμοκρασία, η υγρασία και η καθαρότητα του αέρα που υπάρχει στο χώρο

του οδηγού και των επιβατών.

Η ιδανική θερμοκρασία του χώρου του οδηγού και επιβατών είναι η θερμοκρασία των

20 με 22°C. Μια μικρή αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος προκαλεί εφίδρωση και ο

εγκέφαλος δέχεται λιγότερο οξυγόνο. Αν η θερμοκρασία αυξηθεί γύρω στους 35°C, η αντί-

ληψη του οδηγού και των επιβατών μειώνεται κατά 20%, που ισοδυναμεί με συγκέντρωση

οινοπνεύματος 0,5 τις χιλίοις.

Ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας για τους επιβάτες ενός αυτοκινήτου είναι η εξασφά-

λιση παροχής επαρκούς ποσότητας και θερμοκρασίας αέρα, ανάλογα με την εξωτερική

θερμοκρασία.

Αν η εξωτερική θερμοκρασία είναι γύρω στους 40 o C, η επιθυμητή θερμοκρασία του

χώρου επιβατών ενός αυτοκινήτου είναι γύρω στους 23 o C και η παροχή αέρα γύρω στα

10 kg/min. Αν η εξωτερική θερμοκρασία είναι γύρω στους 10 o C, η επιθυμητή θερμοκρα-

σία του χώρου επιβατών πρέπει να είναι γύρω στους 21,5 o C και η παροχή αέρα γύρω στα

4 kg/min. Τέλος, αν επικρατεί χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία γύρω στους π.χ. -20 o C, μια

επιθυμητή θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου είναι γύρω στους 28 o C και μια παροχή

αέρα γύρω στα 8 kg/min.

Επιπλέον, οι εξωτερικές συνθήκες (π.χ. συνεχής έκθεση στον ήλιο, λειτουργία κινητήρα)

επηρεάζουν σημαντικά και τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας του χώρου επιβατών.

Π.χ. η οδήγηση για μια ώρα στον ήλιο με εξωτερική θερμοκρασία 30 ο C ενός αυτοκινήτου,

προκαλεί στον εσωτερικό χώρο του αυτοκινήτου διαφορετικές θερμοκρασίες ανάμεσα

στο κεφάλι του οδηγού και στα πόδια (διαφορά περίπου γύρω στους 5 ο C

Επίσης, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι και η διατήρηση της υγρασίας του χώρου των

επιβατών γύρω στο 45% με 55%, αλλά και ο καθαρισμός του εισερχόμενου αέρα. Γι’ αυτό

το λόγο υπάρχουν ειδικά φίλτρα τα οποία φιλτράρουν τα μικροσωματίδια, κάτι ιδιαίτερα

ωφέλιμο για άτομα με αλλεργίες.

Ως κλιματισμός αυτοκινήτου εννοείται όλη η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνονται

η δημιουργία και η διατήρηση τεχνητών συνθηκών υγιεινής και άνεσης (όχι μόνο ψύξης)

στο χώρο επιβατών αυτοκινήτου και αυτό πραγματοποιείται με τη λειτουργία και χρήση

ειδικών συσκευών και εξαρτημάτων, που αποτελούν ένα ενιαίο και λειτουργικό σύστημα.

Ένα τυπικό σύστημα κλιματισμού θα πρέπει να καλύπτει όλα τα «θερμικά» φορτία είτε

προέρχονται από εξωτερικά «αίτια» (περιβάλλον, ακτινοβολία) και που μεταβάλλονται ση-

μαντικά ανάλογα με την εποχή, την ώρα, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, είτε προέρχο-

νται από τα άτομα που υπάρχουν στο αυτοκίνητο και την εν γένει εσωτερική κατάσταση

του αυτοκινήτου. Συμπερασματικά, το σύστημα κλιματισμού αυτοκινήτου θα πρέπει να ελέγχει ταυτό-

χρονα τη θερμοκρασία, την υγρασία, την παροχή του αέρα, την ανανέωση και την ποιό-

τητα του αέρα.

Για τους λόγους αυτούς υπάρχουν και ανάλογες τεχνικές εξελίξεις στα συστήματα κλι-

ματισμού που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν ικανοποιητικά όλες τις ανάγκες και ιδιαιτε-

ρότητες για κλιματισμό του χώρου των επιβατών και σε όλα πλέον τα οχήματα.

Σε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο μεσαίας κατηγορίας, το σύστημα κλιματισμού πρέπει να

καλύψει «ψυκτικές ανάγκες» (φορτίο) της τάξης περίπου των 2500 W έως 3500 W. Τα

κλιματιστικά μηχανήματα αυτοκινήτου που κυκλοφορούν στην αγορά είναι περίπου από

12000 – 24000 Btu ή 3.5 – 7 KW ή 3000 – 6000 Kcal/h περίπου.

Η απαιτούμενη ιπποδύναμη από τον κινητήρα του αυτοκινήτου για τη λειτουργία της

κλιματιστικής μονάδας υπολογίζεται σε 2ΗP ανά 3.5 KW ψυκτικής ισχύος. Η απαίτηση σε

ιπποδύναμη στον κλιματισμό αυτοκινήτου είναι σχεδόν η διπλάσια από τις κοινές μονάδες

κλιματισμού κατοικιών και επομένως και το κόστος λειτουργίας είναι μεγαλύτερο με την

έννοια της μεγαλύτερης κατανάλωσης σε καύσιμο. Φυσικά είναι πολύ μεγαλύτερη με ανοι-

χτά παράθυρα.

Top