Περιγραφή λειτουργίας τυπικού συστήματος κλιματισμού αυτοκινήτων

κλιμα αυτο

Γνωρίζοντας τη γενική αρχή λειτουργίας του θεωρητικού ψυκτικού κύκλου καθώς και τα

στάδια / φάσεις λειτουργίας, προκειμένου να παραχθεί ψυκτικό έργο,

στο κεφάλαιο αυτό θα περιγραφεί η πραγματική λειτουργία του ψυκτικού κύκλου και του

συστήματος κλιματισμού με τα αντίστοιχα εξαρτήματα που συμμετέχουν σε κάθε φάση

n Συμπίεση (1η φάση)

Η φάση της συμπίεσης του ψυκτικού μέσου σε ένα σύστημα κλιματισμού αυτοκινήτου

πραγματοποιείται από το συμπιεστή (κομπρεσέρ).

Σε ένα συμπιεστή (κομπρεσέρ) δίνεται κίνηση με ένα ιμάντα από την τροχαλία του

στροφαλοφόρου άξονα του οχήματος στην τροχαλία του συμπιεστή. Όταν ενεργοποιήσου-

με (πατήσουμε) τον κατάλληλο διακόπτη του κλιματισμού στο ταμπλό του αυτοκίνητου,

ένας ηλεκτρομαγνητικός συμπλέκτης που βρίσκεται πάνω στο συμπιεστή πίσω από την

τροχαλία κίνησής του –που αποτελεί την καρδιά του συστήματος– τον ενεργοποιεί.

Η εργασία του είναι να μετατρέψει το ψυκτικό μέσο (freon) από μια χαμηλή θερμο-

κρασία (3 ο C) και χαμηλή πίεση (2 bar) σε μια υψηλή θερμοκρασία (80 o C) και υψηλή πίεση

(17 bar), ενώ από την απόδοσή του εξαρτάται και η απόδοση ολόκληρου του συστήματος.

Ο συμπιεστής τοποθετείται σε ειδική σταθερή βάση, συνήθως στον κορμό του κινητήρα.

Συμπερασματικά ο συμπιεστής αναρροφά το ψυκτικό μέσο (freon) και το συμπιέζει

αυξάνοντας την πίεση και τη θερμοκρασία του. Εν συνεχεία, μέσω ειδικών σωληνώσεων

(υψηλής πίεσης), το αέριο ψυκτικό μέσον προωθείται στο συμπυκνωτή, για τη δεύτερη

φάση της συμπύκνωσης.

n Συμπύκνωση (2 η φάση)

Ο συμπυκνωτής είναι ένα δεύτερο ψυγείο που τοποθετείται συνήθως μπροστά από το

ψυγείο του συστήματος ψύξης του οχήματος. Αξίζει να αναφέρουμε ότι πολλές εταιρείες

συστημάτων ψύξεως κατασκευάζουν ψυγείο νερού και ψυγείο ψυκτικού υγρού ως έννοια

κατασκευή.

Στο συμπυκνωτή με τη βοήθεια ενός, συνήθως, ανεμιστήρα (βεντιλατέρ) και με τη βοή-

θεια του αέρα, εφόσον το όχημα κινείται, ψύχεται το ψυκτικό μέσο και μετατρέπεται σε υγρό.

Στην πορεία του το ψυκτικό μέσον διέρχεται από ένα φίλτρο (αφύγρανσης) όπου παρα-

κρατείται η πιθανή υγρασία που εμπεριέχει το ψυκτικό μέσο λόγω της υγροσκοπικότητάς

του (χαρακτηριστική ιδιότητα του ψυκτικού μέσου, να απορροφά από την ατμόσφαιρα

την υγρασία). Μια ακόμα εργασία του φίλτρου είναι να καθαρίζει το ψυκτικό μέσο από

υπολείμματα σκόνης και διάφορες βρομιές.

n Εκτόνωση (3 η φάση)

Κατόπιν μέσω σωληνώσεων οδηγείται το ψυκτικό μέσο στην εκτονωτική βαλβίδα, το δια-

χωριστικό σημείο υψηλής πλευράς και χαμηλής πλευράς του κυκλώματος ψύξης. Ρυθμίζει

ανάλογα με τη θερμοκρασία τη ροή του ψυκτικού μέσου εγχύοντας περισσότερο ή λιγό-

τερο ψυκτικό μέσο. Συνήθως η εκτονωτική βαλβίδα είναι τοποθετημένη πολύ κοντά στον

ατμοποιητή (Εξατμιστή).

n Εξάτμιση (4 η φάση)

Ο εξατμιστής είναι τοποθετημένος σε ειδικά μελετημένη θέση στο καλοριφέρ του αυ-

τοκινήτου και πάντα πριν από το ψυγείο του καλοριφέρ (εβαπορέτα) και με τη βοήθειά

του το ψυκτικό μέσον από την υγρή φάση που είναι, εξατμίζεται απορροφώντας τη

θερμότητα από τον αέρα που το περιβάλλει.

 

Top