Συστήματα κλιματισμού υβριδικών αυτοκινήτων

clima

Στα «συμβατικά» συστήματα κλιματισμού ο συμπιεστής του κλιματιστικού και η λειτουργία

του εξαρτώνται από το αν λειτουργεί ο κινητήρας του οχήματος, λόγω της σύνδεσής του

(παροχή ενέργειας) μέσω ιμάντα από τον στροφαλοφόρο άξονα του κινητήρα. Το ίδιο

ισχύει και στα αυτοκίνητα που διαθέτουν το σύστημα Start & Stop και χρησιμοποιούν

συμπιεστές με μετάδοση κίνησης με ιμάντα και για αυτό δεν σβήνει ο κινητήρας σε στάση

του οχήματος, π.χ. σε φανάρι, αν είναι ενεργοποιημένο το σύστημα κλιματισμού. Αυτό

γίνεται γιατί σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος και ο κινητήρας σβήσει, μετά

από 2 λεπτά περίπου, θα ανέβαινε η θερμοκρασία στην έξοδο του εξατμιστή. Αυτή η αργή

άνοδος της θερμοκρασίας, καθώς και η αύξηση της υγρασίας του εξερχόμενου αέρα,

είναι ενοχλητική για τους επιβάτες.

Ηλεκτρικός συμπιεστής

Σε υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα χρησιμοποιούνται ηλεκτρικοί συμπιεστές υψηλής τά-

σης, οι οποίοι δεν εξαρτώνται από τη λειτουργία του κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Το σύστημα κλιματισμού με ηλεκτρικό συμπιεστή

Η λειτουργία του συστήματος κλιματισμού με ηλεκτρικό συμπιεστή προσφέρει επιπλέον

τη δυνατότητα του κλιματισμού του χώρου επιβατών ακόμη και πριν από την έναρξη της

διαδρομής, γιατί το σύστημα ενεργοποιείται με τηλεχειρισμό και δεν απαιτείται η λειτουρ-

γία του κινητήρα του οχήματος.

Για την παραγωγή της μεγάλης ροπής στρέψης που απαιτείται για την κίνηση του ηλε-

κτρικού συμπιεστή, χρησιμοποιείται μια συνεχής τάση άνω των 200 Volts.

Ο μετατροπέας τάσης (inverter) που έχει ενσωματωθεί στη μονάδα του ηλεκτροκινητή-

ρα μετατρέπει τη συνεχή τάση σε τριφασική εναλλασσόμενη που χρειάζεται

ο ηλεκτροκινητήρας (χωρίς ψήκτρες) του συμπιεστή. Η ψύξη του μετατροπέα (inverter)

και των περιελίξεων κινητήρα γίνεται προς την πλευρά αναρρόφησης, με τη βοήθεια του

επιστρέφοντος ψυκτικού.

Διαφορές συστήματος κλιματισμού σε υβριδικά/ ηλεκτρικά οχήματα.

Ο εξατμιστής-συσσωρευτής αποτελείται από δύο μπλοκ: ένα μπλοκ εξάτμισης και ένα

μπλοκ συσσώρευσης. Και τα δύο μπλοκ διαρρέονται από το ψυκτικό στη φάση εκκίνησης

ή όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.

Μία ποσότητα ψυκτικού μέσου (λανθάνον μέσον) που βρίσκεται στον εξατμιστή ψύχε-

ται, έως ότου πήξει. Με τον τρόπο αυτό, λειτουργεί ως συσσωρευτής ψύχους. Στη φάση

διακοπής ο κινητήρας είναι απενεργοποιημένος και κατά συνέπεια δεν λειτουργεί ο συμπι-

εστής. Ο θερμός αέρας που διοχετεύεται στον εξατμιστή ψύχεται και λαμβάνει χώρα μια

ανταλλαγή θερμότητας. Αυτή η ανταλλαγή διαρκεί έως την πλήρη τήξη του λανθάνοντος

μέσου. Όταν ο οδηγός συνεχίσει την πορεία του, αρχίζει εκ νέου η διαδικασία έτσι, ώστε ο

εξατμιστής-συσσωρευτής να είναι σε θέση να ψύχει τον αέρα μετά από ένα λεπτό.

Εάν το όχημα δεν έχει εξατμιστή-συσσωρευτή μαζί, πρέπει σε περίπτωση υψηλών εξω-

τερικών θερμοκρασιών, να ενεργοποιηθεί ξανά ο κινητήρας μετά από τη σύντομη απενερ-

γοποίησή του. Μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να διατηρηθεί ο κλιματισμός του εσωτερι-

κού χώρου.

Ο κλιματισμός εσωτερικού χώρου είναι υπεύθυνος και για τη θέρμανση του χώρου επι-

βατών, όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Στα υβριδικά οχήματα συνήθως ο κινητήρας εσωτερι-

κής καύσης απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της ηλεκτροκίνησης. Η υπολειπόμενη θερ-

μότητα στο σύστημα κυκλοφορίας νερού αρκεί για τη θέρμανση του εσωτερικού χώρου

μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα.

Ως υποβοήθηση χρησιμοποιούνται επιπροσθέτως ηλεκτρικά θερμαντικά συστήματα

PTC που αναλαμβάνουν τη λειτουργία θέρμανσης. Ο τρόπος εργασίας είναι παρόμοιος

με εκείνον που χρησιμοποιείται στα πιστολάκια για τα μαλλιά: ο αέρας που αναρροφάται

από τους ανεμιστήρες εσωτερικού χώρου θερμαίνεται από τα θερμαντικά στοιχεία και

διοχετεύεται στο χώρο επιβατών.

Top