Διαφορές συστήματος κλιματισμού σε υβριδικά/ ηλεκτρικά οχήματα.

acsys

Ο εξατμιστής-συσσωρευτής αποτελείται από δύο μπλοκ: ένα μπλοκ εξάτμισης και ένα

μπλοκ συσσώρευσης. Και τα δύο μπλοκ διαρρέονται από το ψυκτικό στη φάση εκκίνησης

ή όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.

Μία ποσότητα ψυκτικού μέσου (λανθάνον μέσον) που βρίσκεται στον εξατμιστή ψύχε-

ται, έως ότου πήξει. Με τον τρόπο αυτό, λειτουργεί ως συσσωρευτής ψύχους. Στη φάση

διακοπής ο κινητήρας είναι απενεργοποιημένος και κατά συνέπεια δεν λειτουργεί ο συμπι-

εστής. Ο θερμός αέρας που διοχετεύεται στον εξατμιστή ψύχεται και λαμβάνει χώρα μια

ανταλλαγή θερμότητας. Αυτή η ανταλλαγή διαρκεί έως την πλήρη τήξη του λανθάνοντος

μέσου. Όταν ο οδηγός συνεχίσει την πορεία του, αρχίζει εκ νέου η διαδικασία έτσι, ώστε ο

εξατμιστής-συσσωρευτής να είναι σε θέση να ψύχει τον αέρα μετά από ένα λεπτό.

Εάν το όχημα δεν έχει εξατμιστή-συσσωρευτή μαζί, πρέπει σε περίπτωση υψηλών εξω-

τερικών θερμοκρασιών, να ενεργοποιηθεί ξανά ο κινητήρας μετά από τη σύντομη απενερ-

οποίησή του. Μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να διατηρηθεί ο κλιματισμός του εσωτερι-

κού χώρου.

Ο κλιματισμός εσωτερικού χώρου είναι υπεύθυνος και για τη θέρμανση του χώρου επι-

βατών, όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Στα υβριδικά οχήματα συνήθως ο κινητήρας εσωτερι-

κής καύσης απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της ηλεκτροκίνησης. Η υπολειπόμενη θερ-

μότητα στο σύστημα κυκλοφορίας νερού αρκεί για τη θέρμανση του εσωτερικού χώρου

μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα.

Ως υποβοήθηση χρησιμοποιούνται επιπροσθέτως ηλεκτρικά θερμαντικά συστήματα

PTC που αναλαμβάνουν τη λειτουργία θέρμανσης. Ο τρόπος εργασίας είναι παρόμοιος

με εκείνον που χρησιμοποιείται στα πιστολάκια για τα μαλλιά: ο αέρας που αναρροφάται

από τους ανεμιστήρες εσωτερικού χώρου θερμαίνεται από τα θερμαντικά στοιχεία και

διοχετεύεται στο χώρο επιβατών.

n Ο συμπιεστής υψηλής τάσης

Σε υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα χρησιμοποιούνται ηλεκτρικοί συμπιεστές υψηλής τά-

σης, οι οποίοι δεν εξαρτώνται από τη λειτουργία του κινητήρα εσωτερικής καύσης (βενζί-

νης ή πετρελαίου). Αυτό το νέο σύστημα μετάδοσης κίνησης προσφέρει λειτουργίες που

συμβάλλουν σε μια αυξημένη άνεση στον κλιματισμό του οχήματος:

• Προσφέρεται η δυνατότητα κλιματισμού του χώρου επιβατών στην επιθυμητή θερ-

μοκρασία ακόμη και πριν από την έναρξη της διαδρομής. Η ενεργοποίηση του κλι-

ματισμού πραγματοποιείται με τηλεχειρισμό.

Η λειτουργία του κλιματισμού εξαρτάται αποκλειστικά από τη χωρητικότητα της υφι-

στάμενης μπαταρίας. Ο συμπιεστής τίθεται σε λειτουργία με τη χαμηλότερη δυνατή ισχύ

λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε απαιτήσεις κλιματισμού. Στους συμπιεστές υψηλής τά-

σης που χρησιμοποιούνται σήμερα η ρύθμιση της ισχύος γίνεται με ανάλογη προσαρμογή

του αριθμού στροφών σε βαθμίδες ων 50 min – 1. Γι’ αυτό το λόγο δεν είναι απαραίτητη

η εσωτερική ρύθμιση της ισχύος.

Αντίθετα προς τη μέθοδο ταλαντευόμενου δίσκου που χρησιμοποιείται κατά κόρον

στους συμπιεστές με μετάδοση κίνησης με ιμάντα, οι συμπιεστές υψηλής τάσης χρησιμο-

ποιούν τον τύπο scroll κύλισης για τη συμπύκνωση του ψυκτικού. Τα πλεονεκτήματα είναι

μια εξοικονόμηση βάρους περ. 20% και ανάλογη μείωση του κυβισμού για επίτευξη της

ίδιας απόδοσης.

Για την παραγωγή της μεγάλης ροπής στρέψης που απαιτείται για την κίνηση του

ηλεκτρικού συμπιεστή, χρησιμοποιείται μια συνεχής τάση άνω των 200 volt, μια δηλαδή

πολύ υψηλή τάση για τον τομέα των μηχανοκίνητων οχημάτων. Ο αναστροφέας που έχει

ενσωματωθεί στη μονάδα ηλεκτροκινητήρα μετατρέπει αυτή τη συνεχή τάση στην τρι-

φασική εναλλασσόμενη τάση που απαιτεί ο ηλεκτροκινητήρας χωρίς ψήκτρες. Η απαι-

τούμενη απαγωγή θερμότητας του αναστροφέα κα των περιελίξεων κινητήρα πραγμα-

τοποιείται προς την πλευρά αναρρόφησης λόγω της ροής του επιστρέφοντος ψυκτικού.

 

Top