Δουλεύοντας με ασφάλεια με R717 (Αμμωνία)

istock-155765444

Το ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και ΜΑΠ

Εκτός από τις προφυλάξεις που λαμβάνονται με άλλα εύφλεκτα ψυκτικά,

μπορεί επίσης να είναι αναγκαία η χρήση αναπνευστικής συσκευής

θετικής πίεσης. Θα πρέπει να εκπαιδευθείτε στη χρήση του εξοπλισμού

ασφαλείας πριν το χρησιμοποιήσετε.

Μέσα ατομικής προστασίας πρέπει να φοριούνται κατά την εργασία με

R717 και στον καθαρισμό ελαίου και αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει

τουλάχιστον χημικά ανθεκτικά γάντια, γυαλιά καλά τοποθετημένα και

έναν τύπο κάνιστρου αναπνευστήρα. Θα πρέπει να είναι διαθέσιμο διάλυμα πλύσης των ματιών, και για τις φορτίσεις αμμωνίας με περισσότερο από 1000 kg, ντους νερού έκτακτης ανάγκης με ελεγχόμενη θερμοκρασία. Όλες οι διαδικασίες που περιλαμβάνουν άνοιγμα του συστήματος πρέπει να υπόκεινται σε λεπτομερή αξιολόγηση του κινδύνου ώστε να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για το προσωπικό. Ο εξαερισμός είναι ζωτικής σημασίας. Το επεξηγηματικό σημείωμα από το Ινστιτούτο Ψύξης περιλαμβάνει πιο λεπτομερείς πληροφορίες, για παράδειγμα, η σύσταση να μην εργάζεται κάποιος μόνος του, και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες σε τρίτους.

Εξοπλισμός

Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι κατάλληλος για χρήση με R717. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στοιχεία και εξαρτήματα χαλκού και ορειχάλκου. Σε γενικές γραμμές, ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για HFC ψυκτικά δεν είναι κατάλληλο για χρήση με R717.

Ανίχνευση διαρροών

Διαρροές R717 μπορούν να ανιχνευθούν με τα ακόλουθα μέσα:

Οπτικό έλεγχο ‐ π.χ. εμφάνιση λεκέδων ψυκτελαίου

Σπρέι ανίχνευσης διαρροής

Ένας κατάλληλος ηλεκτρονικός ανιχνευτής διαρροής

Χαρτί φαινολοφθαλεΐνης

Αφαίρεση του ψυκτικού μέσου κατά τη συντήρηση

Για τα συστήματα συνήθως θα γίνεται pumpdown‐ είτε σε ένα άλλο μέρος του συστήματος ή σε δοχεία αποθήκευσης ‐ για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης. Μια μικρή ποσότητα του αερίου μπορεί να εξαεριστεί. Τα μεγάλα συστήματα μπορούν να έχουν αποκλειστικά αντλίες για αυτό το σκοπό:

Για ατμό ‐ συνήθως ένας συμπιεστής και ένας συμπυκνωτής που είναι ικανοί να λειτουργήσουν σε χαμηλή αντίθλιψη Για τα υγρά ‐ μια μονάδα αντλίας.

Ανάκτηση ψυκτελαίου

Επειδή η αμμωνία και ορυκτέλαιο είναι σχεδόν εντελώς μη αναμίξιμα, οποιοδήποτε λιπαντικό που εισέρχεται στη χαμηλή πλευρά ενός συστήματος τείνει να μείνει εκεί ως ένα στρώμα του ψυκτελαίου κάτω από την αμμωνία, εκτός εάν εγκατασταθεί συσκευή ανάκτησης λιπαντικού ή το έλαιο καθαρίζεται από το σύστημα. Έτσι, για ορισμένα συστήματα το ψυκτέλαιο πρέπει περιοδικά να ανακτηθεί και νέο ψυκτέλαιο τοποθετείται στο σύστημα. Το ψυκτέλαιο πρέπει να αποστραγγίζεται σε ένα κατάλληλο ανοικτό δοχείο μετάλλου, και στη συνέχεια να απορρίπτεται σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς χειρισμού αποβλήτων. Ποτέ μην αφαιρείτε το ψυκτέλαιο από το σύστημα χωρίς πρώτα να αντλήσετε και καταλλήλως απομονώσετε το εξάρτημα ή τμήμα του συστήματος από το οποίο έχετε αποστραγγίσει το ψυκτέλαιο. Για λόγους ασφαλείας είναι σημαντικό ότι η σωστή διαδικασία ακολουθείται και εκτελείται από κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο πρόσωπο.ά

Top