Τμήματα Πληροφορικής Ελληνικών Πανεπιστημίων

Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων το οποίο συνεχώς διευρύνεται και εξειδικεύεται με αποτέλεσμα να υπάρχουν σήμερα τέσσερα κύρια αντικείμενα σπουδών πληροφορικής τα οποία συναντάει ο υποψήφιος φοιτητής: Επιστήμη ΥπολογιστώνΜηχανική ΥπολογιστώνΤηλεπικοινωνίες, και Πληροφοριακά Συστήματα.

Επιστήμη Υπολογιστών
Αν και τα περισσότερα ελληνικά τμήματα χρησιμοποιούν, για ιστορικούς κυρίως λόγους, το γενικό όρο πληροφορική, εντούτοις ασχολούνται κατά βάση με την επιστήμη υπολογιστών (computer science). Το ίδιο ισχύει και για τα τμήματα που πρόσφατα έχουν υιοθετήσει τον αδόκιμο όρο μηχανικών πληροφορικής. Τα προγράμματα σπουδών αυτών των τμημάτων εστιάζουν σε όλο το φάσμα της επιστήμης των υπολογιστών και προσφέρουν συνήθως και κάποια βασικά μαθήματα μηχανικής υπολογιστών, τηλεπικοινωνιών, και πληροφοριακών συστημάτων. Η επιστήμη υπολογιστών, ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο, πρωτοεμφανίστηκε στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1980 με πέντε τμήματα (ένα σε σχολή θετικών επιστημών, ένα σε πολυτεχνική σχολή, ένα σε σχολή οικονομικών σπουδών, και δύο τμήματα σε τεχνολογικά ιδρύματα). Παρά τις εντυπώσεις που κατά καιρούς καλλιεργούνται, πρέπει να τονίσουμε ότι η επιστήμη υπολογιστών αφορά το ίδιο ακριβώς αντικείμενο ανεξάρτητα από το αν διδάσκεται σε τμήμα πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή πολυτεχνείου ή οικονομικού πανεπιστημίου.

Μηχανική Υπολογιστών
Δυστυχώς στην Ελλάδα η μηχανική υπολογιστών (computer engineering) δεν έχει αναπτυχθεί όσο τα υπόλοιπα επιστημονικά πεδία της πληροφορικής με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μεγάλη εξειδίκευση σε αυτό το αντικείμενο. Με εξαίρεση το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του ΤΕΙ Πειραιά, κανένα άλλο τμήμα δεν προσφέρει σπουδές που στοχεύουν αποκλειστικά σε αυτό το πεδίο. Στα περισσότερα Τμήματα Πληροφορικής που ασχολούνται με το εν λόγω αντικείμενο οι σπουδές μηχανικής υπολογιστών αποτελούν συνήθως μέρος ενός γενικότερου προγράμματος σπουδών. Όσον αφορά τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, αν και όλα τους (πλην του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) διαθέτουν ξεχωριστή κατεύθυνση σπουδών σχετική με τη μηχανική υπολογιστών, εντούτοις, προκειμένου να έχουν περισσότερα επαγγελματικά δικαιώματα, απονέμουν εσκεμμένα ενιαίο πτυχίο και, επομένως, υποχρεώνουν τους φοιτητές τους να παρακολουθήσουν ένα γενικότερο πρόγραμμα σπουδών ηλεκτρολογίας.

Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα
Στην Ελλάδα σήμερα δεν υπάρχει κανένα τμήμα που να εστιάζει το πρόγραμμα σπουδών του αποκλειστικά στις τηλεπικοινωνίες. Τα Τμήματα Πληροφορικής που ασχολούνται με τηλεπικοινωνίες προσφέρουν συνήθως ένα ενιαίο πρόγραμμα σπουδών που είναι απλώς εμπλουτισμένο με περισσότερα μαθήματα τηλεπικοινωνιών (με περισσότερη έμφαση στις φηφιακές επικοινωνίες και τα δίκτυα δεδομένων). Όσον αφορά τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (πλην του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας), προσφέρουν μεν ξεχωριστή κατεύθυνση σπουδών σχετική με τηλεπικοινωνίες (με περισσότερη έμφαση στις αναλογικές επικοινωνίες και τα ηλεκτρονικά) αλλά και σε αυτή την περίπτωση – όπως και με τη μηχανική υπολογιστών – απονέμουν ενιαίο πτυχίο και υποχρεώνουν τους φοιτητές τους να παρακολουθήσουν ένα γενικότερο πρόγραμμα σπουδών ηλεκτρολογίας. Τέλος, τα Τμήματα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ, αν και δεν είναι προφανές από το όνομά τους, εστιάζουν πολύ μεγάλο μέρος των σπουδών τους στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, με περισσότερη έμφαση φυσικά στις αναλογικές επικοινωνίες και τα ηλεκτρονικά στοιχεία τους.

Πληροφοριακά Συστήματα
Το πεδίο των πληροφοριακών συστημάτων (information systems) είναι αρκετά νεότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα και ασχολείται με τη σχεδίαση, την ανάπτυξη, και τη διοίκηση των συστημάτων πληροφορικής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Οι σπουδές σε αυτό το πεδίο συνδυάζουν στοιχεία της επιστήμης των υπολογιστών και των διοικητικών και οικονομικών επιστημών και δίνουν περισσότερη έμφαση σε θέματα ανάλυσης, σχεδίασης, διαχείρισης και λήψης αποφάσεων. Πριν το 2013 υπήρχαν αρκετά τμήματα ΤΕΙ με αποκλειστικό αντικείμενο τα πληροφοριακά συστήματα, σήμερα όμως οι σχετικές σπουδές αποτελούν μέρος ή κατεύθυνση σπουδών γενικότερων προγραμμάτων πληροφορικής. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε και μια νέα τάση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό όπου η τεχνολογική συνιστώσα των πληροφοριακών συστημάτων αρχίζει σιγά σιγά και αυτονομείται. Τα εν λόγω προγράμματα σπουδών (Information Technology) εξακολουθούν να εστιάζουν στο επιχειρησιακό επίπεδο της πληροφορικής αλλά, σε αντίθεση με τα Πληροφοριακά Συστήματα, δίνουν έμφαση στις τεχνολογίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής.

Πηγή:  http://review.epe.org.gr  Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας

Χρειάζεται να τονίσουμε ότι στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας μας πλέον δεν υπάρχουν ΤΕΙ- Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Μετά την κατάργηση των ΤΕΙ και τις αλλαγές στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας τα Τμήματα Πληροφορικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων μπορείτε να δείτε, εδώ:

http://socrates.name/cs/