ACT PROJECT-Ενεργοί Μικροί Πολίτες

ΑΠΟ: ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Ιουν• 10•21

 

«Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης υλοποιεί σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, τα Υπουργεία Παιδείας και Εκπαιδευτικούς Φορείς της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ισπανίας το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ3 2017 – 2021 με τον τίτλο: ACTACTive citizenship projects to enhance pupils΄ social and civic competences, με στόχο την προώθηση της εθνικής πολιτικής σχετικά με την εκπαίδευση. Το Πρόγραμμα των τεσσάρων χωρών εγκρίθηκε από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες και έχει ως θέμα προτεραιότητας την προώθηση των θεμελιωδών αξιών μέσω της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που αφορούν την πολυμορφία στο μαθησιακό περιβάλλον.

ΑΦΙΣΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ

 

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “ACT”, για την ενίσχυση των κοινωνικών και πολιτικών δεξιοτήτων είναι ένα καινοτόμο, διεθνές, συνεργατικό Πρόγραμμα. Έχει σχεδιαστεί, για να ενισχύσει την έννοια της ιδιότητας του ενεργού πολίτη στους μαθητές μέσω της απόκτησης βασικών κοινωνικών και πολιτικών δεξιοτήτων και να αναβαθμίσει τις πρακτικές των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την ιδιότητα του πολίτη. Οι εκπαιδευτικοί, που συμμετέχουν, εκπαιδεύονται σε πρακτικές και μεθόδους που έχουν αναγνωριστεί ως επιτυχείς για την εφαρμογή του “ACT PROJECT” και υποστηρίζονται από επιστημονική ομάδα ειδικευμένη σε θέματα πολιτικού εγγραμματισμού, με στελέχη από το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

 

Αφού ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πιλοτική του εφαρμογή σε τρεις Σχολικές Μονάδες, στη συνέχεια δημιουργήθηκε εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την ιδιότητα του ενεργού πολίτη από μέλη των Επιστημονικών Ομάδων Εργασίας των τεσσάρων χωρών, αξιολογήθηκε από μέλη Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Έργου – Advisory Board for the ACT Project και 107 εκπαιδευτικά ιδρύματα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης του Ν. Αττικής το εφάρμοσαν στην τάξη έως το σχολικό έτος 2020 – 2021, δημιουργώντας συνέργειες με 70 σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης από τον Βόλο, τον Έβρο, το Ηράκλειο Κρήτης, τη Θεσσαλονίκη, την Κάλυμνο, τη Λάρισα, τη Λέσβο, τη Λήμνο και την Πρέβεζα. Oι ρόλοι που ανέλαβαν οι μαθητές και οι μαθήτριες, υλοποιώντας Σχέδια Δράσης “ACT”, απαιτούσαν επινοητικότητα, αντοχή και πνευματική εγρήγορση, αλλά παράλληλα προσέφεραν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους αλλά και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους στο μέλλον. Έμαθαν να αναστοχάζονται και να συνεργάζονται, ώστε να προσεγγίζουν τους άλλους και να δημιουργούν γέφυρες συνεννόησης και κουλτούρα σεβασμού, δείχνοντας εμπιστοσύνη και αλληλεγγύη. Το “ACT Project” είχε ευρεία εμβέλεια σε πολλές χώρες του εξωτερικού, Ινδία, Ινδονησία, Μεξικό, Βραζιλία, Ολλανδία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία, Κύπρο, Μάλτα, Γερμανία, και τη νέα σχολική χρονιά προτίθεται να δομήσει συνέργειες με άλλα Δίκτυα και να συμβάλει καθοριστικά με τα εκπαιδευτικά εργαλεία και τη δυναμική του, στη διαμόρφωση σύγχρονων, καινοτόμων, εκπαιδευτικών πολιτικών.

 

Πρωταρχικός σκοπός αυτής της ολιστικής σχολικής προσέγγισης είναι η προετοιμασία των σημερινών μαθητών και αυριανών πολιτών για την ένταξή τους στην κοινωνία του 21ου αιώνα, διαδικασία που απαιτεί πολλαπλές δεξιότητες και γνώσεις. Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών σε κρίσιμα ζητήματα και η συμβολή τους στη διαμόρφωση Σχεδίων Δράσης “ACT” έναντι των προκλήσεων της σύγχρονης πραγματικότητας, καλλιεργούν την υπευθυνότητα και οδηγούν στη συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι η συλλογική δράση είναι συστημική και πολυπαραγοντική. Στόχος του Έργου είναι να διαμορφώνονται Σχέδια Δράσης “ACT” και συγκεκριμένα ένα σύνολο δραστηριοτήτων, που οργανώνονται γύρω από τουλάχιστον ένα από τα θέματα του “ACT”, όπως την καταπολέμηση διακρίσεων, την κοινωνική ένταξη, την πολιτισμική ετερότητα.

 

Επισημαίνεται ότι το Πρόγραμμα “ACT αποτελεί ένα σύνολο αρχών, κανόνων ή διαδικασιών, μέσω των οποίων η γνώση μετατρέπεται, μεταξύ άλλων, σε συζήτηση στην τάξη, σε σχολικά προγράμματα ή σε προσεγγίσεις κοινωνικών ζητημάτων, σε ανεξάρτητη ομαδική εργασία ή σε στρατηγικές επικοινωνίας, για να διασφαλίσει τη δεκτικότητα απέναντι σε «ανήσυχες» και ποικίλες απόψεις, την κριτική σκέψη επάνω σε πολλαπλές πηγές και οπτικές γωνίες, τη διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής των προγραμμάτων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα νέο «ήθος» για τη σχολική αίθουσα, το οποίο στηρίζεται επάνω στις θεμελιώδεις αξίες που επισημαίνονται στη Διακήρυξη του Παρισιού. Η Διακήρυξη του Παρισιού εγείρει παιδαγωγικό ενδιαφέρον για την εκπαίδευση στην Ιδιότητα του Πολίτη σε όλα τα επίπεδα, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό, καθώς και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Το Πρόγραμμα “ACT έχει  άξονα  αντικειμενικούς στόχους, όπως:

ü  η απόκτηση κοινωνικών, πολιτικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, μέσω της προαγωγής των δημοκρατικών αξιών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της κοινωνικής ένταξης και της ίσης μεταχείρισης, καθώς και της ενεργού ιδιότητας του πολίτη,

ü  η ενίσχυση της κριτικής σκέψης και του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, ώστε να αναπτυχθούν αντιστάσεις απέναντι σε όλες τις μορφές διακρίσεων και δογματισμού,

ü  η εκπαίδευση των μη προνομιούχων παιδιών και νέων, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους και

ü  η προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου μέσω της μάθησης, σε συνεργασία με άλλες συναφείς πολιτικές και τους ενδιαφερόμενους φορείς.

 

Συμπερασματικά, το Πρόγραμμα“ACTACTive citizenship projectsδιαμορφώνει τις αρχές της Διακήρυξης του Παρισιού σε παιδαγωγικό περιεχόμενο, σε ακολουθία τόσο με τις ιστορικές όσο και με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο, το οποίο αποδίδει προτεραιότητα στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, μεταξύ των οποίων η ελευθερία, η κοινωνική ανοχή και η ίση μεταχείριση. Οι Καλές Εκπαιδευτικές Πρακτικές μέσω του Erasmus+ KA3 «ACT» θα καταστούν κεντρικός θεματικός πυρήνας υπό τον τίτλο «Οι Σχολικές Ομάδες ACT-ACTive citizenship καινοτομούν…» στον ιστότοπο της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης “edutv.grκαι θα αποτελέσουν πηγή έμπνευσης, δράσης, έρευνας και δημιουργίας για τους μαθητές και μαθήτριες των επόμενων γενεών.» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Οι μαθητές και μαθήτριες της τάξης μας με χαρά δέχτηκαν την πρόσκληση να παρουσιάσουν την Εβδομάδα Μαθητικής Δράσης τις δικές τους δράσεις και δραστηριότητες που δείχνουν την ενεργό συμμετοχή τους σε καθημερινά προβλήματα που επιδέχονται λύσεις. Έτσι κατέγραψαν στην κάμερα συνεντεύξεις και δραστηριότητες, τις οποίες παρακολούθησαν μαθητές/τριες από σχολεία όλης της Ελλάδας καθώς και οι εκπαιδευτικοί τους.

 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση : «Σχολική Εβδομάδα Ενεργών Πολιτών: ACT – ACTive citizenship, Μέρα 3η» στην οποία παρουσιάζονται οι δραστηριότητες και δράσεις της τάξης μας και φυσικά θα δείτε και το βιντεάκι με τις εκπληκτικές συνεντεύξεις των παιδιών:

https://youtu.be/8Q18Ghjay-E

Μπορείτε να το παρακολουθήσετε όλο γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δείτε τι κάνουν τα άλλα σχολεία ή να ξεκινήσετε από το 3:44:.58 ως το 4:06:40.

IMG_20210514_122209 - Copy

Για τη συμμετοχή μας στην Μαθητική Εβδομάδα Δράσης παραλάβαμε  την Βεβαίωση από το πρόγραμμα:

1. ACT ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ - Copy

 

Σχολιάστε

Top