Πώς είναι η κατάσταση σήμερα;

ΑΠΟ: Αποστολίδου Γεσθημανή - Απρ• 16•13

2Το 2000 υπογράφηκαν από το σύνολο των κρατών των Ηνωμένων Εθνών 2 πολύ σημαντικές
συνθήκες σχετικές με το δικαίωμα στην εκπαίδευση: η Διακήρυξη της Χιλιετίας (Millennium
Declaration) και η συνθήκη Εκπαίδευση για Όλους (Education For All) της UNESCO. Και οι
2 συμφωνίες έθεσαν ως βασικό τους στόχο έως το 2015 όλα τα παιδιά του κόσμου να
μπορούν να φοιτούν τουλάχιστον στο δημοτικό σχολείο. Πρόοδος έχει σαφώς επιτευχθεί.
Ωστόσο, ακόμα και σήμερα υπολογίζεται ότι 61 εκατομμύρια παιδιά δε μπορούν να
πάνε σχολείο, ενώ είναι σοβαρές οι ελλείψεις σε σχολεία, υποδομές, δασκάλους. Φέτος, η εκ-
στρατεία  επικεντρώνεται στην έλλειψη δασκάλων σε ολόκληρο τον κόσμο και συγκεκριμένα
δασκάλων που έχουν σπουδάσει ή έχουν καταρτιστεί κατάλληλα για να κάνουν αυτό το λει-
τούργημα. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι πρέπει να προσληφθούν 1,7 εκατομμύρια
επιπλέον δάσκαλοι (κυρίως στον αναπτυσσόμενο κόσμο) προκειμένου να υπάρχει η δυνατό-
τητα όλα τα παιδιά του κόσμου να μπορούν να φοιτήσουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Σχολιάστε

Top