Η ανακοίνωση για τη Συμφωνία για τη Βιοποικιλότητα

COP15: Τα έθνη υιοθετούν τέσσερις στόχους, 23 στόχους για το 2030 στη συμφωνία ορόσημο του ΟΗΕ για τη βιοποικιλότητα

Έως το 2030: Προστασία του 30% των εδαφών, των ωκεανών, των παράκτιων περιοχών, των εσωτερικών υδάτων της Γης. Μείωση κατά 500 δισεκατομμύρια δολάρια στις ετήσιες επιζήμιες κρατικές επιδοτήσεις. Μείωση στο μισό της σπατάλης  τροφίμων.

Πλησιάζοντας στην ολοκλήρωση μιας μερικές φορές εριστική συνάντησης δύο εβδομάδων, τα έθνη του κόσμου συμφώνησαν σήμερα σε ένα ιστορικό πακέτο μέτρων που κρίνονται κρίσιμα για την αντιμετώπιση της επικίνδυνης απώλειας της βιοποικιλότητας και την αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων.

Η 15η Διάσκεψη των Μερών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα, που συγκλήθηκε υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, υπό την προεδρία της Κίνας και φιλοξενήθηκε από τον Καναδά, ενέκρινε το «Παγκόσμιο Πλαίσιο Βιοποικιλότητας Κούνμινγκ-Μόντρεαλ» (GBF), συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων σκοπών και 23 στόχων για επίτευξη έως το 2030 .

Μεταξύ των παγκόσμιων στόχων για το 2030:

 

• Αποτελεσματική διατήρηση και διαχείριση τουλάχιστον του 30% των εδαφών, των εσωτερικών υδάτων, των παράκτιων περιοχών και των ωκεανών του κόσμου, με έμφαση σε περιοχές ιδιαίτερης σημασίας για τη βιοποικιλότητα και τη λειτουργία και τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων. Το GBF δίνει προτεραιότητα στα οικολογικά αντιπροσωπευτικά, καλά συνδεδεμένα και δίκαια διοικούμενα συστήματα προστατευόμενων περιοχών και άλλων αποτελεσματικών περιοχών διατήρησης, αναγνωρίζοντας αυτόχθονες και παραδοσιακές περιοχές και πρακτικές. Επί του παρόντος, το 17% και το 10% των χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών του κόσμου αντίστοιχα είναι υπό προστασία.

• Να έχει ολοκληρωθεί ή βρίσκεται σε εξέλιξη η αποκατάσταση τουλάχιστον στο 30% των υποβαθμισμένων χερσαίων, εσωτερικών υδάτων και παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων

• Μείωση σχεδόν στο μηδέν της απώλειας περιοχών υψηλής σημασίας βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων οικοσυστημάτων υψηλής οικολογικής ακεραιότητας

• Μείωση στο μισό της παγκόσμιας σπατάλης τροφίμων  και  σημαντική μείωση της υπερβολικής κατανάλωσης και της δημιουργίας απορριμμάτων.

• Μείωση κατά το ήμισυ των υπερβολικά μεγάλων ποσοτήτων θρεπτικών ουσιών(ευτροφισμός) και του συνολικού κινδύνου που ενέχουν τα φυτοφάρμακα και τα εξαιρετικά επικίνδυνα χημικά

• Σταδιακή κατάργηση ή μεταρρύθμιση έως το 2030 των επιδοτήσεων που βλάπτουν τη βιοποικιλότητα κατά τουλάχιστον 500 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, και ταυτόχρονη αύξηση των θετικών πρωτοβουλιών για τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση της βιοποικιλότητας

• Διάθεση έως το 2030 τουλάχιστον 200 δισεκατομμυρίων  δολαρίων ετησίως σε εγχώρια και διεθνή χρηματοδότηση που σχετίζεται με τη βιοποικιλότητα από όλες τις πηγές – δημόσιες και ιδιωτικές

• Αύξηση των διεθνών χρηματοοικονομικών ροών από τις ανεπτυγμένες προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδιαίτερα τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, τα μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη και τις χώρες με οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο, σε τουλάχιστον 20 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως έως το 2025 και σε τουλάχιστον 30 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ανά έτος έως το 2030

• Να αποτραπεί η εισαγωγή χωροκατακτητικών ξενικών ειδών κατά προτεραιότητα, και να μειωθεί τουλάχιστον κατά το ήμισυ η εισαγωγή και εγκατάσταση άλλων γνωστών ή πιθανών χωροκατακτητικών ξένων ειδών και να εξαλειφθούν ή τεθούν υπό έλεγχο χωροκατακτητικά  ξενικά είδη σε νησιά και άλλες τοποθεσίες προτεραιότητας.

• Να απαιτηθεί από μεγάλες και διεθνικές εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να παρακολουθούν, να αξιολογούν και να αποκαλύπτουν με διαφάνεια τους κινδύνους, τις εξαρτήσεις και τις επιπτώσεις τους στη βιοποικιλότητα μέσω των λειτουργιών τους, των αλυσίδων εφοδιασμού και αξίας τους και των χαρτοφυλακίων τους

Προειδοποιεί το GBF: «Χωρίς τέτοιες δράσεις, θα υπάρξει περαιτέρω επιτάχυνση του παγκόσμιου ρυθμού εξαφάνισης ειδών, ο οποίος είναι ήδη τουλάχιστον δεκάδες έως εκατοντάδες φορές υψηλότερος από τον μέσο όρο των τελευταίων 10 εκατομμυρίων ετών».

Οι τέσσερις πρωταρχικοί παγκόσμιοι στόχοι του πλαισίου

ΣΤΟΧΟΣ Α’

• Η ακεραιότητα, η συνδεσιμότητα και η ανθεκτικότητα όλων των οικοσυστημάτων διατηρούνται, ενισχύονται ή αποκαθίστανται, αυξάνοντας ουσιαστικά την έκταση των φυσικών οικοσυστημάτων έως το 2050.

• Η εξαφάνιση των γνωστών απειλούμενων ειδών που προκαλείται από τον άνθρωπο διακόπτεται και, έως το 2050, ο ρυθμός εξαφάνισης και ο κίνδυνος όλων των ειδών μειώνονται κατά δέκα φορές και η αφθονία των αυτοχθόνων άγριων ειδών αυξάνεται σε υγιή και ανθεκτικά επίπεδα.

• Διατηρείται η γενετική ποικιλότητα στους πληθυσμούς άγριων και εξημερωμένων ειδών, διαφυλάσσοντας τις δυνατότητες προσαρμογής τους.

ΣΤΟΧΟΣ Β’

• Η βιοποικιλότητα χρησιμοποιείται και διαχειρίζεται με αειφόρο τρόπο και οι συνεισφορές της φύσης στους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών και των υπηρεσιών του οικοσυστήματος, εκτιμώνται, διατηρούνται και ενισχύονται, με αυτές που βρίσκονται σε παρακμή να αποκαθίστανται, υποστηρίζοντας την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης, προς όφελος των σημερινών και των μελλοντικών γενεών ως το 2050.

ΣΤΟΧΟΣ Γ’

• Τα χρηματικά και μη οφέλη από τη χρήση γενετικών πόρων και πληροφοριών ψηφιακής ακολουθίας για γενετικούς πόρους και της παραδοσιακής γνώσης που σχετίζεται με γενετικούς πόρους, κατά περίπτωση, μοιράζονται ισότιμα και δίκαια, συμπεριλαμβανομένων, καθώς προβλέπεται, τους αυτόχθονες πληθυσμούς και τις τοπικές κοινότητες και αυξάνονται σημαντικά έως το 2050, διασφαλίζοντας παράλληλα την κατάλληλη προστασία της παραδοσιακής γνώσης που σχετίζεται με τους γενετικούς πόρους, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση και βιώσιμη χρήση της βιοποικιλότητας, σύμφωνα με τα διεθνώς συμφωνημένα μέσα πρόσβασης και κατανομής των οφελών.

ΣΤΟΧΟΣ ΄Δ

• Κατάλληλα μέσα υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών πόρων, δημιουργίας ικανοτήτων, τεχνικής και επιστημονικής συνεργασίας και πρόσβασης και μεταφοράς τεχνολογίας για την πλήρη εφαρμογή του παγκόσμιου πλαισίου βιοποικιλότητας του Κουνμίνγκ-Μόντρεαλ είναι εξασφαλισμένα και δίκαια προσβάσιμα σε όλα τα μέλη, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, και ιδιαίτερα στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και τα αναπτυσσόμενα μικρά νησιωτικά κράτη, καθώς και χώρες με οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο, κλείνοντας προοδευτικά το χρηματοδοτικό χάσμα της βιοποικιλότητας των 700 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως και ευθυγραμμίζοντας τις χρηματοοικονομικές ροές με την παγκόσμια βιοποικιλότητα του Πλαισίου Κουνμίνγκ-Μόντρεαλ και το Όραμα για τη Βιοποικιλότητα για το 2050.

Πραγματοποιήθηκε στο Palais des Congrès του Μόντρεαλ στις 7-19 Δεκεμβρίου,όπου εκπρόσωποι 188 κυβερνήσεων επί τόπου (95% και των 196 μερών της CBD του ΟΗΕ, καθώς και δύο μη συμβαλλόμενων μερών – των Ηνωμένων Πολιτειών και του Βατικανού), οριστικοποίησαν και ενέκριναν τα μέτρα να ανασχεθεί η συνεχιζόμενη απώλεια της χερσαίας και θαλάσσιας βιοποικιλότητας και να τεθεί η ανθρωπότητα στην κατεύθυνση μιας βιώσιμης σχέσης με τη φύση, με σαφείς δείκτες για τη μέτρηση της προόδου.

Εκτός από το GBF, η συνεδρίαση ενέκρινε μια σειρά σχετικών συμφωνιών για την εφαρμογή του, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων και της αναθεώρησης, την κινητοποίηση πόρων, τη βοήθεια προς τα έθνη να αναπτύξουν την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις, καθώς και πληροφορίες ψηφιακής ακολουθίας για γενετικούς πόρους.

Για παράδειγμα, ζητήθηκε από το Παγκόσμιο Ταμείου Προστασίας του Περιβάλλοντος να ιδρύσει, το συντομότερο δυνατό, ένα Ειδικό Καταπιστευματικό Ταμείο για την υποστήριξη της εφαρμογής του Παγκόσμιου Πλαισίου Βιοποικιλότητας («Ταμείο GBF»). Το ταμείο θα συμπληρώσει την υπάρχουσα στήριξη και θα κλιμακώσει τη χρηματοδότηση για να διασφαλίσει την έγκαιρη εφαρμογή του GBF με επαρκή, προβλέψιμη και έγκαιρη ροή κεφαλαίων.

Πληροφορίες ψηφιακής ακολουθίας για γενετικούς πόρους – κυρίαρχο θέμα στο COP15 –

έχει πολλές εμπορικές και μη εμπορικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης φαρμακευτικών προϊόντων, της βελτιωμένης αναπαραγωγής καλλιεργειών, της ταξινόμησης και της παρακολούθησης χωροκατακτητικών ειδών.

Οι εκπρόσωποι της COP15 συμφώνησαν να ιδρύσουν στο πλαίσιο του GBF ένα πολυμερές ταμείο για τη δίκαιη κατανομή των οφελών μεταξύ των παρόχων και των χρηστών του DSI, το οποίο θα οριστικοποιηθεί στο COP16 στην Τουρκία το 2024.

Η συμφωνία υποχρεώνει επίσης τις χώρες να παρακολουθούν και να συντάσσουν αναφορές κάθε πέντε χρόνια ή λιγότερο για ένα μεγάλο σύνολο «βασικών» και άλλων δεικτών που σχετίζονται με την πρόοδο ως προς τους στόχους και τους στόχους του GBF.

Οι βασικοί δείκτες περιλαμβάνουν το ποσοστό της γης και των θαλασσών που διατηρούνται αποτελεσματικά, τον αριθμό των εταιρειών που αποκαλύπτουν τις επιπτώσεις και τις εξαρτήσεις τους από τη βιοποικιλότητα και πολλά άλλα.

Το CBD θα συνδυάσει εθνικές πληροφορίες που θα υποβληθούν έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2026 και τα τέλη Ιουνίου 2029 σε παγκόσμιες εκθέσεις τάσεων και προόδου.

* * * * *

Στα εγκεκριμένα έγγραφα τονίζονται οι ανάγκες για την ενίσχυση της πλήρους και αποτελεσματικής συνεισφοράς των γυναικών, των ατόμων διαφορετικών φυλετικών ταυτοτήτων, της νεολαίας, των αυτόχθονων πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, του ιδιωτικού και χρηματοοικονομικού τομέα και των ενδιαφερομένων από όλους τους άλλους τομείς.

Τονίστηκε επίσης: η ανάγκη για μια «προσέγγιση ολόκληρης της κυβέρνησης και ολόκληρης της κοινωνίας» για την εφαρμογή του GBF.

Παγκόσμιο Πλαίσιο Βιοποικιλότητας Kunming-Montreal: 23 στόχοι

ΣΤΟΧΟΣ 1

Διασφάλιση ότι όλες οι περιοχές υπόκεινται σε συμμετοχικό ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό και/ή αποτελεσματικές διαδικασίες διαχείρισης για την αντιμετώπιση της αλλαγής χρήσης γης και θάλασσας, ώστε να μηδενιστεί η απώλεια περιοχών υψηλής σημασίας βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων οικοσυστημάτων υψηλής οικολογικής ακεραιότητας, έως το 2030, με ταυτόχρονο σεβασμό των δικαιωμάτων των αυτόχθονων πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων.

ΣΤΟΧΟΣ 2

Να διασφαλιστεί ότι έως το 2030 τουλάχιστον το 30 τοις εκατό των υποβαθμισμένων χερσαίων, εσωτερικών υδάτων και παράκτιων περιοχών και θαλάσσιων οικοσυστημάτων θα είναι υπό αποτελεσματική αποκατάσταση, προκειμένου να ενισχυθεί η βιοποικιλότητα και οι λειτουργίες και υπηρεσίες του οικοσυστήματος, η οικολογική ακεραιότητα και συνδεσιμότητα.

ΣΤΟΧΟΣ 3

Να διασφαλιστεί και να καταστεί δυνατό ότι έως το 2030 τουλάχιστον το 30 τοις εκατό των χερσαίων, εσωτερικών υδάτων και των παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών, ιδιαίτερα των περιοχών ιδιαίτερης σημασίας για τη βιοποικιλότητα και τις λειτουργίες και υπηρεσίες του οικοσυστήματος, διατηρούνται αποτελεσματικά και διαχειρίζονται μέσω οικολογικά αντιπροσωπευτικών, καλά συνδεδεμένων και δίκαια διοικούμενων συστημάτων προστατευόμενων περιοχών και άλλων αποτελεσματικών μέτρων διατήρησης που βασίζονται στην περιοχή, αναγνωρίζοντας ιθαγενείς και παραδοσιακές περιοχές, κατά περίπτωση, και να είναι αυτά ενσωματωμένα σε ευρύτερα χερσαία και θαλάσσια τοπία και ωκεανούς, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οποιαδήποτε βιώσιμη χρήση, όπου χρειάζεται σε τέτοιες περιοχές, είναι πλήρως συνεπής με αποτελέσματα διατήρησης, αναγνωρίζοντας και σεβόμενοι τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των παραδοσιακών εδαφών τους.

ΣΤΟΧΟΣ 4

Εξασφάλιση επειγουσών ενεργειών διαχείρισης, για την ανάσχεση της ανθρωπογενούς εξαφάνισης γνωστών απειλούμενων ειδών και για την ανάκτηση και διατήρηση ειδών, ιδιαίτερα απειλούμενων ειδών, για τη σημαντική μείωση του κινδύνου εξαφάνισης, καθώς και για τη διατήρηση και αποκατάσταση της γενετικής ποικιλότητας εντός και μεταξύ των πληθυσμών ντόπιων , άγριων και εξημερωμένων ειδών για να διατηρήσουν το προσαρμοστικό τους δυναμικό, μεταξύ άλλων μέσω επιτόπου και εκτός τόπου πρακτικών διατήρησης και βιώσιμης διαχείρισης, και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις αλληλεπιδράσεις ανθρώπου-άγριας ζωής για να ελαχιστοποιήσουν τη σύγκρουση μεταξύ τους και να ευνοηθεί η συνύπαρξη.

ΣΤΟΧΟΣ 5

Να διασφαλιστεί και να της διατηρηθεί ότι η χρήση, η συγκομιδή και το εμπόριο άγριων ειδών θα είναι αειφορικά, ασφαλή και νόμιμα, αποτρέποντας την υπερεκμετάλλευση, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις σε μη στοχευόμενα είδη και οικοσυστήματα και μειώνοντας τον κίνδυνο διάχυσης παθογόνων, εφαρμόζοντας την οικοσυστημική προσέγγιση, ενώ παράλληλα σεβόμαστε και προστατεύουμε τη συνήθη βιώσιμη χρήση από αυτόχθονες πληθυσμούς και τοπικές κοινότητες.

ΣΤΟΧΟΣ 6

Εξάλειψη, ελαχιστοποίηση, μείωση και ή μετριασμός των επιπτώσεων των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών στη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες με τον εντοπισμό και τη διαχείριση των οδών εισαγωγής ξενικών ειδών, την πρόληψη της εισαγωγής και εγκατάστασης χωροκατακτητικών ξένων ειδών  κατά προτεραιότητα, τη μείωση των ρυθμών εισαγωγής και εγκατάστασης άλλων γνωστών ή πιθανών χωροκατακτητικών ξενικών είδων κατά τουλάχιστον 50 τοις εκατό, έως το 2030, εξαλείφοντας ή ελέγχοντας χωροκατακτητικά ξένα είδη ειδικά σε τοποθεσίες προτεραιότητας, όπως τα νησιά .

ΣΤΟΧΟΣ 7

Μείωση των κινδύνων ρύπανσης και του αρνητικού αντίκτυπου της ρύπανσης από όλες τις πηγές, έως το 2030, σε επίπεδα που δεν είναι επιβλαβή για τη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές λειτουργίες και υπηρεσίες , λαμβάνοντας υπόψη τις σωρευτικές επιπτώσεις, όπως: μείωση της υπερβολικής απώλειας θρεπτικών συστατικών στο περιβάλλον κατά τουλάχιστον το ήμισυ, μεταξύ άλλων μέσω πιο αποτελεσματικής κυκλικής ροής και χρήσης θρεπτικών ουσιών. Μείωση του συνολικού κινδύνου από φυτοφάρμακα και εξαιρετικά επικίνδυνα χημικά προϊόντα τουλάχιστον κατά το ήμισυ, συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων, βασισμένη στην επιστήμη, λαμβάνοντας υπόψη την επισιτιστική ασφάλεια και τα μέσα διαβίωσης· και επίσης  πρόληψη, μείωση και  εξάλειψη της πλαστικής ρύπανσης.

ΣΤΟΧΟΣ 8

Ελαχιστοποίηση του αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής και της οξίνισης των ωκεανών στη βιοποικιλότητα και αύξηση της ανθεκτικότητάς της μέσω δράσεων μετριασμού, προσαρμογής και μείωσης του κινδύνου καταστροφών, μεταξύ άλλων μέσω λύσεων που βασίζονται στη φύση ή/και προσεγγίσεων με βάση το οικοσύστημα, ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές και ενισχύοντας τις θετικές επιπτώσεις της κλιματικής δράσης για τη βιοποικιλότητα.

ΣΤΟΧΟΣ 9

Διασφάλιση ότι η διαχείριση και η χρήση των άγριων ειδών είναι βιώσιμη, παρέχοντας έτσι κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για τους ανθρώπους, ιδιαίτερα εκείνους που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις και εκείνους που εξαρτώνται περισσότερο από τη βιοποικιλότητα, μεταξύ άλλων μέσω βιώσιμων δραστηριοτήτων βασισμένων στη βιοποικιλότητα, προϊόντα και υπηρεσίες που ενισχύουν τη βιοποικιλότητα, και προστασία και ενθάρρυνση της συνήθους βιώσιμης χρήσης από τους αυτόχθονες πληθυσμούς και τις τοπικές κοινότητες.

ΣΤΟΧΟΣ 10

Διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης των περιοχών γεωργίας, υδατοκαλλιέργειας, αλιείας και δασοκομίας, ιδίως μέσω της αειφόρου χρήσης της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένης της ουσιαστικής αύξησης της εφαρμογής φιλικών προς τη βιοποικιλότητα πρακτικών, όπως η βιώσιμη εντατικοποίηση, οι αγροοικολογικές και άλλες καινοτόμες προσεγγίσεις που συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα και μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα αυτών των συστημάτων παραγωγής και στην επισιτιστική ασφάλεια, διατήρηση και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και διατήρηση της συνεισφοράς της φύσης στους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των οικοσυστημικών λειτουργιών και υπηρεσιών.

ΣΤΟΧΟΣ 11

Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της συνεισφοράς της φύσης στους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των οικοσυστημικών λειτουργιών και υπηρεσιών , όπως η ρύθμιση του αέρα, του νερού και του κλίματος, η υγεία του εδάφους, η επικονίαση και η μείωση του κινδύνου ασθενειών, καθώς και η προστασία από φυσικούς κινδύνους και καταστροφές, μέσω λύσεων που βασίζονται στη φύση και προσεγγίσεων που βασίζονται στο οικοσύστημα προς όφελος όλων των ανθρώπων και της φύσης.

ΣΤΟΧΟΣ 12

Να αυξηθούν σημαντικά οι περιοχές, η ποιότητα και συνδεσιμότητα, η πρόσβαση και τα οφέλη από τους πράσινους και γαλάζιους χώρους σε αστικές και πυκνοκατοικημένες περιοχές με βιώσιμο τρόπο, ενσωματώνοντας τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση της βιοποικιλότητας και διασφαλίζοντας αστικό σχεδιασμό που περιλαμβάνει τη βιοποικιλότητα, ενισχύοντας την εγγενή βιοποικιλότητα, την οικολογική συνδεσιμότητα και ακεραιότητα, και τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και ευημερίας καθώς και της σύνδεσης με τη φύση και συμβολή στην συμπεριληπτική και βιώσιμη αστικοποίηση και στην παροχή οικοσυστημικών λειτουργιών και υπηρεσιών.

ΣΤΟΧΟΣ 13

Λήψη αποτελεσματικών νομικών, πολιτικών, διοικητικών μέτρων και μέτρων ανάπτυξης  σε όλα τα επίπεδα, κατά περίπτωση, για να διασφαλιστεί η δίκαιη και ισότιμη κατανομή των οφελών που προκύπτουν από τη χρήση γενετικών πόρων και από πληροφορίες ψηφιακής αλληλουχίας για γενετικούς πόρους, καθώς και η παραδοσιακή γνώση που σχετίζεται με γενετικούς πόρους και διευκόλυνση της κατάλληλης πρόσβασης στους γενετικούς πόρους και επιτρέποντας έως το 2030 μια σημαντική αύξηση των κοινών οφελών, σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή μέσα πρόσβασης και κατανομής τους.

ΣΤΟΧΟΣ 14

Διασφάλιση της πλήρους ενσωμάτωσης της βιοποικιλότητας και των πολλαπλών αξιών της σε πολιτικές, κανονισμούς, διαδικασίες σχεδιασμού και ανάπτυξης, στρατηγικές εξάλειψης της φτώχειας, στρατηγικές περιβαλλοντικές εκτιμήσεις, εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων και, κατά περίπτωση, εθνική λογιστική, εντός και σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και σε όλους τους τομείς , ιδίως εκείνους με σημαντικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, ευθυγραμμίζοντας προοδευτικά όλες τις σχετικές δημόσιες και ιδιωτικές δραστηριότητες, τις δημοσιονομικές και χρηματοοικονομικές ροές με τους σκοπούς και τους στόχους αυτού του πλαισίου.

ΣΤΟΧΟΣ 15

Λήψη νομικών, διοικητικών ή μέτρων πολιτικής για την ενθάρρυνση και τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, και συγκεκριμένα ώστε να διασφαλιστεί ότι οι μεγάλες και διεθνικές εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα:

(α) παρακολουθούν τακτικά, αξιολογούν και  αποκαλύπτουν με διαφάνεια τους κινδύνους, τις εξαρτήσεις και τις επιπτώσεις τους στη βιοποικιλότητα, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για όλες τις μεγάλες καθώς και διεθνικές εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καλύπτοντας  τις λειτουργίες, τις αλυσίδες εφοδιασμού και αξίας και τα χαρτοφυλάκιά τους·

(β) Παροχή πληροφοριών που απαιτούνται στους καταναλωτές για την προώθηση βιώσιμων καταναλωτικών προτύπων.

(γ) Έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τα μέτρα πρόσβασης και κατανομής των οφελών, κατά περίπτωση, προκειμένου να μειωθούν σταδιακά οι αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, να αυξηθούν οι θετικές επιπτώσεις, να μειωθούν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα για τις επιχειρήσεις και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και να προωθηθούν ενέργειες για τη διασφάλιση βιώσιμων προτύπων παραγωγής.

ΣΤΟΧΟΣ 16

Διασφάλιση ότι οι άνθρωποι ενθαρρύνονται και τους παρέχεται η δυνατότητα να κάνουν βιώσιμες καταναλωτικές επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης υποστηρικτικών πολιτικών, νομοθετικών ή ρυθμιστικών πλαισίων, βελτίωσης της εκπαίδευσης και της πρόσβασης σε σχετικές και ακριβείς πληροφορίες και εναλλακτικές λύσεις, και έως το 2030, μείωση του παγκόσμιου αποτυπώματος της κατανάλωσης με δίκαιο τρόπο, μείωση στο μισό της  παγκόσμιας σπατάλης τροφίμων, και σημαντική μείωση της υπερκατανάλωσης και  ουσιαστική μείωση της παραγωγής απορριμμάτων, προκειμένου όλοι οι άνθρωποι να ζουν καλά σε αρμονία με τη Μητέρα Γη.

ΣΤΟΧΟΣ 17

Δημιουργία, ενίσχυση της ικανότητας και εφαρμογή σε όλες τις χώρες μέτρων βιοασφάλειας όπως ορίζονται στο άρθρο 8 (στοιχείο g) της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα και μέτρα για το χειρισμό της βιοτεχνολογίας και διανομής των πλεονεκτημάτων της, όπως ορίζεται στο άρθρο 19 της Σύμβασης .

ΣΤΟΧΟΣ 18

Προσδιορισμός έως το 2025 και εξάλειψη, σταδιακή κατάργηση ή μεταρρύθμιση κινήτρων, συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων που είναι επιβλαβείς για τη βιοποικιλότητα, με αναλογικό, δίκαιο, αποτελεσματικό και ισότιμο τρόπο, ενώ αυτές μειώνονται ουσιαστικά και προοδευτικά κατά τουλάχιστον 500 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως έως το 2030. ξεκινώντας με τα πιο επιβλαβή κίνητρα και την κλιμάκωση των θετικών κίνητρων για τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση της βιοποικιλότητας.

ΣΤΟΧΟΣ 19

Ουσιαστική και προοδευτική αύξηση του επιπέδου των οικονομικών πόρων από όλες τις πηγές, με αποτελεσματικό, έγκαιρο και εύκολα προσβάσιμο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των εγχώριων, διεθνών, δημόσιων και ιδιωτικών πόρων, σύμφωνα με το άρθρο 20 της Σύμβασης, για την εφαρμογή εθνικών στρατηγικών και σχεδίων δράσης για τη βιοποικιλότητα , έως το 2030, κινητοποιώντας τουλάχιστον 200 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως, μεταξύ των οποίων:

(α) Αύξηση συνολικών διεθνών οικονομικών πόρων που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα από ανεπτυγμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, και από χώρες που αναλαμβάνουν εθελοντικά τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων ανεπτυγμένων χωρών, ως και τις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και τα αναπτυσσόμενα μικρά νησιωτικά κράτη, καθώς και χώρες με οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο, σε τουλάχιστον 20 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως έως το 2025 και σε τουλάχιστον 30 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως έως το 2030·

(β) Σημαντική αύξηση της κινητοποίησης εγχώριων πόρων, που διευκολύνεται από την προετοιμασία και την εφαρμογή εθνικών χρηματοδοτικών σχεδίων βιοποικιλότητας ή παρόμοιων μέσων σύμφωνα με τις εθνικές ανάγκες, προτεραιότητες και συνθήκες

(γ) Μόχλευση ιδιωτικής χρηματοδότησης, προώθηση μεικτής χρηματοδότησης, εφαρμογή στρατηγικών για την άντληση νέων και πρόσθετων πόρων και ενθάρρυνση του ιδιωτικού τομέα να επενδύσει στη βιοποικιλότητα, μεταξύ άλλων μέσω κεφαλαίων αντίκτυπου και άλλων μέσων.

(δ) Τόνωση καινοτόμων συστημάτων, όπως πληρωμή για υπηρεσίες οικοσυστήματος, πράσινα ομόλογα, αντισταθμίσεις και πιστώσεις βιοποικιλότητας, μηχανισμοί κατανομής οφελών, με περιβαλλοντικές και κοινωνικές διασφαλίσεις

(ε) Βελτιστοποίηση των συν-οφελών και των συνεργιών της χρηματοδότησης με στόχο τη βιοποικιλότητα και την κλιματική κρίση,

(στ) Ενίσχυση του ρόλου των συλλογικών δράσεων, συμπεριλαμβανομένων των αυτόχθονων πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων, των ενεργειών με επίκεντρο τη Μητέρα Γη και των προσεγγίσεων που δεν βασίζονται στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης φυσικών πόρων με βάση την κοινότητα και της συνεργασίας και της αλληλεγγύης της κοινωνίας των πολιτών με στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας

(ζ) Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της διαφάνειας της παροχής και χρήσης των πόρων.

ΣΤΟΧΟΣ 20

Ενίσχυση της οικοδόμησης και ανάπτυξης ικανοτήτων, της πρόσβασης και της μεταφοράς τεχνολογίας, και προώθηση της ανάπτυξης και της πρόσβασης στην καινοτομία και την τεχνική και επιστημονική συνεργασία, μεταξύ άλλων μέσω της συνεργασίας Νότου-Νότου, Βορρά-Νότου και τριγωνικής συνεργασίας, για την κάλυψη των αναγκών για αποτελεσματική εφαρμογή, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, ενισχύοντας την κοινή τεχνολογική ανάπτυξη και κοινά προγράμματα επιστημονικής έρευνας για τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση της βιοποικιλότητας και την ενίσχυση των ικανοτήτων επιστημονικής έρευνας και παρακολούθησης, ανάλογα με τη φιλοδοξία των σκοπών και των στόχων του πλαισίου.

ΣΤΟΧΟΣ 21

Διασφάλιση ότι τα καλύτερα διαθέσιμα δεδομένα, πληροφορίες και γνώσεις είναι προσβάσιμα στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, στους επαγγελματίες και στο κοινό για να καθοδηγήσουν την αποτελεσματική και δίκαιη διακυβέρνηση, την ολοκληρωμένη και συμμετοχική διαχείριση της βιοποικιλότητας και την ενίσχυση της επικοινωνίας, της ευαισθητοποίησης , της εκπαίδευσης της παρακολούθησης, της έρευνας και της διαχείρισης της γνώσης καθώς επίσης, σε αυτό το πλαίσιο, η παραδοσιακή γνώση, οι καινοτομίες, οι πρακτικές και οι τεχνολογίες των αυτόχθονων πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων θα πρέπει να είναι προσβάσιμες μόνο με την ελεύθερη, προηγούμενη και ενημερωμένη συγκατάθεσή τους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΣΤΟΧΟΣ 22

Διασφάλιση της πλήρους, ισότιμης, συμπεριληπτικής, αποτελεσματικής και έμφυλης εκπροσώπησης και συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων καθώς και πρόσβαση στη δικαιοσύνη και πληροφορίες σχετικά με τη βιοποικιλότητα σε αυτόχθονες πληθυσμούς και τοπικές κοινότητες, με σεβασμό των πολιτισμών και των δικαιωμάτων τους σε εδάφη, πόρους, και παραδοσιακή γνώση, καθώς και  στις γυναίκες και τα κορίτσια, στα παιδιά και στους νέους, και στα άτομα με αναπηρίες και διασφάλιση της πλήρους προστασίας των υπερασπιστών των περιβαλλοντικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων .

ΣΤΟΧΟΣ 23

Διασφάλιση της ισότητας των φύλων στην εφαρμογή του πλαισίου μέσω μιας  προσέγγισης που ανταποκρίνεται στο φύλο, όπου όλες οι γυναίκες και τα κορίτσια έχουν ίσες ευκαιρίες και ικανότητα να συνεισφέρουν στους τρεις στόχους της Σύμβασης, μεταξύ άλλων με την αναγνώριση των ίσων δικαιωμάτων και της πρόσβασής τους στη γη και τους φυσικούς πόρους και της πλήρους, δίκαιης, ουσιαστικής και ενημερωμένης συμμετοχής και ηγεσίας σε όλα τα επίπεδα δράσης, δέσμευσης, πολιτικής και λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα.

Σύνδεσμοι σε έγγραφα L25 έως L30

• CBD/COP/15/L25 – Παγκόσμιο πλαίσιο βιοποικιλότητας Kunming-Montreal

• CBD/COP/15/L26 – Πλαίσιο παρακολούθησης για το παγκόσμιο πλαίσιο βιοποικιλότητας Kunming-Montreal

• CBD/COP/15/L27 – Μηχανισμοί σχεδιασμού, παρακολούθησης, αναφοράς και αναθεώρησης

• CBD/COP/15/L28 – Ανάπτυξη και ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική και επιστημονική συνεργασία

• CBD/COP/15/L29 – Κινητοποίηση πόρων

• CBD/COP/15/L30 – Πληροφορίες ψηφιακής ακολουθίας για γενετικούς πόρους

(Πρόσβαση σε άλλες γλώσσες και έγγραφα)

 

Σχετικά με τη Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα (CBD)

Άνοιξε προς υπογραφή το 1992 στη Σύνοδο Κορυφής για τη Γη στο Ρίο ντε Τζανέιρο και τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 1993, η CBD είναι μια διεθνής συνθήκη για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη βιώσιμη χρήση των συστατικών της βιοποικιλότητας και τη δίκαιη κατανομή των οφελών που προκύπτουν από τη χρήση γενετικών πόρων.

Με 196 Μέλη, η CBD έχει σχεδόν καθολική συμμετοχή μεταξύ των χωρών. Η Σύμβαση επιδιώκει να αντιμετωπίσει όλες τις απειλές για τη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων:

• απειλών από την κλιματική αλλαγή, μέσω επιστημονικών αξιολογήσεων,

• την ανάπτυξη εργαλείων, κινήτρων και διαδικασιών,

• τη μεταφορά τεχνολογιών και καλών πρακτικών και

• την πλήρη και ενεργή συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των αυτόχθονων πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων, της νεολαίας, των γυναικών, των ΜΚΟ, των υποεθνικών παραγόντων και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη Βιοασφάλεια και το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την πρόσβαση και την κατανομή των οφελών είναι συμπληρωματικές συμφωνίες της CBD. Το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 11 Σεπτεμβρίου 2003, επιδιώκει να προστατεύσει τη βιοποικιλότητα από τους πιθανούς κινδύνους που ενέχουν οι ζωντανοί τροποποιημένοι οργανισμοί που προκύπτουν από τη σύγχρονη βιοτεχνολογία.

Μέχρι σήμερα, 173 Μέλη έχουν επικυρώσει το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης. Το Πρωτόκολλο της Ναγκόγια αποσκοπεί στην αξιοποίηση των οφελών που προκύπτουν από τη χρήση των γενετικών πόρων με δίκαιο και δίκαιο τρόπο, μεταξύ άλλων με την κατάλληλη πρόσβαση σε γενετικούς πόρους και με την κατάλληλη μεταφορά σχετικών τεχνολογιών. Με έναρξη ισχύος στις 12 Οκτωβρίου 2014, έχει επικυρωθεί από 135 Μέλη.

Στοιχεία επικοινωνίας

• David Ainsworth: +1-514-561-2720 | david.ainsworth@un.org

• Terry Collins: +1-416-878-8712 | tc@tca.tc

• Franca d’Amico: +1 (514) 349-1518 | franca.damico@un.org

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης