Επιλογή συστήματος θέρμανσης χώρων

home

Για την επιλογή των μονάδων παραγωγής ενός συστήματος θέρμανσης χώρων, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να εξετάζεται σοβαρά η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας. Ειδικότερα, όταν στα υπάρχοντα σχέδια περιλαμβάνεται, εκτός από τη θέρμανση, και η ψύξη των χώρων, οι αντλίες θερμότητας μπορούν να καταστούν πολύ αποδοτικές. Επίσης, με αυτές

μπορεί να ανακτάται η περίσσεια θερμότητας από άλλες διατάξεις του συστήματος, η οποία αλλιώς θα έπρεπε να αποβληθεί στο περιβάλλον, βελτιώνοντας έτσι περαιτέρω το βαθμό απόδοσης του συστήματος. Στις περιπτώσεις που εξετάζεται η πιθανότητα αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, οι μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και θερμότητας (ΣΗΘ) είναι οι πλέον κατάλληλες. Η λύση αυτή μπορεί να είναι πολύ ελκυστική, ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες όπου το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται κοστίζει το ίδιο με αυτό που παρέχεται από την ηλεκτρική εταιρεία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, με αυτή τη διάταξη, η πλεονάζουσα θερμότητα που παράγεται στη θερμική μηχανή χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του νερού κυκλοφορίας, αντί να χρειάζεται να παράγεται θερμότητα ειδικά για το σκοπό αυτό. Προκειμένου να εκτιμηθεί ορθά η οικονομική βιωσιμότητα μιας τέτοιας λύσης, πρέπει να γίνει προσεκτικά ο υπολογισμός του λόγου του ηλεκτρικού ρεύματος προς τη θερμότητα που απαιτούνται, καθώς και του κόστους αγοράς και λειτουργίας της μονάδας ΣΗΘ. Εντούτοις, στις περισσότερες των περιπτώσεων θα γίνει εγκατάσταση λέβητα ή λεβήτων, όπως είναι η συνήθης πρακτική. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, όμως, υπάρχουν πολλές διαφορετικές δυνατότητες επιλογής. Κατ’ αρχήν, ένας λέβητας συμπύκνωσης είναι, κατά πάσα πιθανότητα, η καλύτερη λύση όσον αφορά το βαθμό απόδοσης. Ένας λέβητας συμπύκνωσης, εξαιτίας του υψηλού βαθμού απόδοσής του, οδηγεί σε μία μέση εξοικονόμηση στο κόστος του καυσίμου της τάξης του 15%. Με τόσο υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας προκύπτει ότι μπορεί να είναι οικονομικά συμφέρουσα και η αντικατάσταση ενός υπάρχοντος λέβητα από έναν άλλο τύπου συμπύκνωσης. Εάν κάτι τέτοιο δεν προκύψει ότι ισχύει, με την προσθήκη ενός στοιχείου συμπύκνωσης σε έναν υπάρχοντα λέβητα μπορεί να αποδοθεί σ’ αυτόν ένα σημαντικό μέρος της προαναφερθείσας δυνατότητας για εξοικονόμηση ενέργειας και, συνεπώς, χρημάτων. Εξάλλου, στις περισσότερες περιπτώσεις εφαρμογών είναι κατάλληλη, αλλά και συμφέρουσα, η εγκατάσταση ενός πολυβάθμιου λέβητα ή ενός συνδυασμού μικρότερων και μεγαλύτερων λεβήτων. Πολύ σπάνια το φορτίο είναι αρκετά σταθερό για την ικανοποιητική κάλυψή του από ένα μεγάλο λέβητα, καθώς οι εποχιακές, εβδομαδιαίες ή ωριαίες διακυμάνσεις είναι πολύ συνηθισμένες. Συνήθως, το φορτίο μπορεί να καλύπτεται πιο αποδοτικά όταν χωρίζεται σε μικρότερα τμήματα και παράγεται από μονάδες μικρότερης δυναμικότητας, για τις οποίες τα τμήματα αυτά αντιστοιχούν σε υψηλά θερμικά φορτία που πρέπει να καλύψουν, με αποτέλεσμα να λειτουργούν με καλύτερους βαθμούς απόδοσης. Αντιθέτως με τις μονάδες παραγωγής, το δίκτυο μεταφοράς και οι μονάδες τελικής απόδοσης προς χρήση (συνήθως θερμαντικά σώματα) παρουσιάζουν λιγότερες παραμέτρους που πρέπει να εξετάζονται κατά την επιλογή τους. Η πιο σημαντική από αυτές είναι το μέγεθός τους. Οι υπερδιαστασιολογημένοι αγωγοί διανομής απαιτούν περισσότερη μόνωση και έχουν υψηλότερες απώλειες θερμότητας, ενώ οι υποδιαστασιολογημένοι συνεπάγονται υψηλότερες ανάγκες ισχύος άντλησης. Όσον αφορά τις μονάδες τελικής απόδοσης προς χρήση, η υπερδιαστασιολόγησή τους οδηγεί σε σπατάλη θερμότητας, καθώς ο χώρος θερμαίνεται πέραν της βέλτιστης θερμοκρασίας. Από την άλλη, η υποδιαστασιολόγηση των μονάδων αυτών οδηγεί σε συμβιβασμούς στην άνεση των ενοίκων και σε χαμηλότερο βαθμό απόδοσης του συστήματος, προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή για τον εκάστοτε χώρο θερμοκρασία.

Top