Μετρώντας το οικονομικό κόστος της διαρροής

185I18DH4

Είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια το συνολικό οικονομικό κόστος της διαρροής. Τα ακόλουθα συνεισφέρουν στο κόστος:

 Ψυκτικού ‐ αυτό είναι εύκολο να υπολογιστεί από την τιμή

αγοράς του ψυκτικού μέσου και των χρησιμοποιηθέντων

ποσοτήτων (σημείωση ‐ οι τιμές αγοράς ποικίλλουν σημαντικά

και εξαρτώνται από την έκπτωση που παρέχεται από τον

προμηθευτή).

 Κόστος εργασίας (και υλικά) για να βρείτε και επιδιορθώσετε τη διαρροή και την εκ νέου φόρτωση με ψυκτικό ‐ αυτό θα είναι εύκολο να βρεθεί από τα αρχεία των επισκευών, αλλά θα υπάρξει ένα ευρύ φάσμα, αφού η εργασία που πρέπει να γίνει για επιδιόρθωση μιας διαρροής, ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τη θέση και το μέγεθος της διαρροής και τον τύπο του συστήματος

 Επιπλέον κόστος λειτουργίας του συστήματος λόγω της υποφόρτωσης του με ψυκτικού ‐ αυτό μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστεί αφού το προφίλ της κατανάλωσης ενέργειας έναντι ποσού χρέωση ποικίλλει ανάλογα με τα διάφορα συστήματα και υπάρχει πολύ μικρός διαθέσιμος όγκος στοιχείων. Ένα απλό παράδειγμα δίδεται παρακάτω σε αυτήν την ενότητα

 Χρόνος αργίας και συνέπειες ζημιών ‐ ορισμένοι τελικοί χρήστες έχουν αυτές τις πληροφορίες, αλλά διαφέρουν σημαντικά. Δεν υπάρχει απλή συσχέτιση μεταξύ της διαρροής και της ενεργειακής απόδοσης – η επίπτωση της διαρροής του ψυκτικού στην ενεργειακή κατανάλωση ποικίλλει ευρέως ανάλογα με το σύστημα

Ενεργειακό κόστος συσχετισμένο με τη διαρροή ψυκτικών ρευστών

Το παρακάτω παράδειγμα αφορά ένα απλό σύστημα μονάδας μονής συμπύκνωσης με ενιαίο εξατμιστήρα. Είναι μια χαμηλή θερμοκρασία κρύου δωματίου με φορτίο 10 kW. Το σύστημα έχει τις εξής συνθήκες λειτουργίας όταν είναι πλήρως φορτισμένη:

 Θερμοκρασία εξάτμισης‐25oC Εξατμιστικοί,

 5 K χρήσιμη υπερθέρμανσης,

 ‐15 ° C αναρρόφηση θερμοκρασίας επιστροφής,

 7Κ υγρό υπο ψύξης

 Διαφορά θερμοκρασίας συμπυκνωτή (TD) του 10Κ.

Για να προσδιοριστεί με ακρίβεια η αύξηση του κόστους διαρροής σε αυτό το είδος του συστήματος που θα πρέπει να γνωρίζετε:

 Συνθήκες λειτουργικού σχεδιασμού

 Συνθήκες λειτουργίας σε κατάσταση υποφόρτωσης (αυτό είναι πιθανό να αλλάξει αν η διαρροή συνεχίζεται)

 Χρονικό διάστημα που το σύστημα είναι υπο‐φορτωμένο

 Επίδραση των συνθήκες λειτουργίας του υπό φορτισμένου ψυκτικού

 Δεδομένα συστήματος /συμπιεστή, προφίλ θερμοκρασίας περιβάλλοντος και το προφίλ του φορτίου για τον υπολογισμό της απόδοσης και το κόστος λειτουργίας του συστήματος πλήρως φορτισμένο και υπό‐ φορτισμένο.

Για πολλά συστήματα αυτές οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες, αλλά συχνά μπορεί να γίνει μια εκτίμηση με βάση αυτό που φαίνεται στο παραπάνω παράδειγμα.

Επιπλέον, η ικανότητα ψύξης μπορεί να επηρεαστεί με αποτέλεσμα το σύστημα να μην καλύπτει τη ζήτηση ψύξης.

Top