Επίπεδα κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου γλωσσομάθειας

Πίνακας αυτοαξιολόγησης  στα επίπεδα γλωσσομάθειας – από Α1 ως Γ2 – έτσι όπως ορίζονται στο κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες.

Σε ποιο επίπεδο κατανοούμε,γράφουμε,ομιλούμε μια ξένη γλώσσα;

Δείτε https://schoolpress.sch.gr/11teleionontastogymnasio2020/files/2020/02/ΕΠΙΠΕΔΑ-ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ.pdf

Πηγή: https://europass.cedefop.europa.eu/