ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

της Νικητίδου Ευσταθίας

Τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι βασικά δικαιώματα και ελευθερίες που παρέχονται σε όλους εντός της ΕΕ. Τα δικαιώματα αυτά στοχεύουν στην διαφύλαξη και ανάπτυξη των κοινών αξιών και αρχών. Όλοι εντός της ΕΕ έχουν τα ίδια δικαιώματα ανεξαρτήτως καταγωγής, πεποιθήσεων ή τρόπου ζωής.Τα δικαιώματα αυτά θεμελιώνουν σημαντικές αρχές όπως η αξιοπρέπεια, η οποία πρέπει να είναι σεβαστή και να προστατεύεται απαραβίαστα. Ακόμα,υπάρχει το δικαίωμα στη ζωήστην ελευθερία και την ασφάλεια. Στον καθένα δίνονται ορισμένες ελευθερίες όπως ελευθερία των τεχνών και των επιστημών, επαγγελματική ελευθερία,ελευθερία ίδρυσης επιχείρησης ,δικαίωμα ιδιοκτησίας. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται επίσης, το δικαίωμα της ισότητας. Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι έναντι του νόμου.Δεν υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ φύλλου, ηλικίας , θρησκείας , αντίθετα υπάρχει ισότητα ανδρών και γυναικών, δικαιώματα του παιδιού,δικαιώματα των ηλικιωμένων. Η  αλληλεγγύη είναι επίσης ένα από τα βασικά δικαιώματα,δίκαιες συνθήκες εργασίας,απαγόρευση της εργασίας των παιδιών και προστασία των νέων στην εργασία. Στο κεφάλαιο έκτο παρουσιάζεται το δικαίωμα ιθαγένειας δηλαδή το κάθε άτομο έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουκαι τις δημοτικές εκλογές, αλλά πάντα με βασικές προϋποθέσεις. Τέλος υπάρχει το δικαιώματα δικαιοσύνης όπως το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου. Οι γενικές διατάξεις αποτελούν το τελευταίο δικαίωμα . Όπως καταλαβαίνουμε , είναι απαραίτητο να υπάρχουν τέτοιου είδους δικαιώματα τα οποία διαφυλάσσουν την προστασία του κάθε μέλους της ΕΕ.

Πηγές: https://fra.europa.eu/el/about-fundamental-rights

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=legissum%3Al33501

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης