Η σύντομη πληροφορία της ημέρας. Κάντο να ακουστεί στα …Γαλλικά!

Ξουπλίδης Γιώργος Β5

Κάντο να ακουστεί στα…Γαλλικά!

Η Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό (World Water Day) καθιερώθηκε στη συνδιάσκεψη του ΟΗΕ σχετικά με το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας το 1992. Τη σχετική απόφαση πήρε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 22 Δεκεμβρίου του 1992, που όρισε την 22α Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό.

Η ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των πλημμυρών, της ξηρασίας, της έλλειψης και της ρύπανσης, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και συνεισφέρει στη συνδυασμένη επίτευξη των Στόχων 6 και 13 του ΟΗΕ.

Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού για το 2022 αναφέρεται στα υπόγεια νερά και τη σημασία τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Πηγή: https://www.sansimera.gr/worldays/9

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νερού στις 22 Μαρτίου, η σύντομη πληροφορία της ημέρας σχετίζεται με τον κύκλο του νερού στη φύση.

“ Έχει υπολογιστεί ότι λόγω της εξάτμισης κάθε στιγμή βρίσκονται στην ατμόσφαιρα 400.000 κυβικά χιλιόμετρα νερό, τα οποία προέρχονται κατά 84% από τις θάλασσες και κατά 16% από τις ηπείρους. Η τεράστια αυτή ποσότητα νερού, η οποία αποτελεί την πηγή των βροχών, επιστρέφει κατά 75% στη θάλασσα και κατά 25% στην ξηρά.”

Βιβλίο Γεωγραφίας Α’ Γυμνασίου

Faites-le entendre en… Français!

 La Journée mondiale de l’eau a été instituée lors de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, qui s’est tenue à Rio de Janeiro, au Brésil, en 1992. La décision pertinente a été prise par l’Assemblée générale des Nations Unies le 22 décembre 1992, qui a désigné le 22ème mars comme « Journée mondiale de l’eau ».

La gestion juste des ressources en eau contribue de manière significative à la réduction des inondations, de la sécheresse, de la pénurie et de la pollution, en envisageant les effets du réchauffement climatique. Le thème de la Journée mondiale de l’eau pour 2022 se réfère aux eaux souterraines et à leur importance dans la lutte contre la crise climatique.

A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau le 22 mars, les brèves informations de la journée sont liées au cycle de l’eau dans la nature.

On estime qu’en raison de l’évaporation à tout moment, il y a 400 000 kilomètres cubes d’eau dans l’atmosphère, qui proviennent à 84% des mers et à 16% des continents. Cette énorme quantité d’eau, qui constitue la source des pluies, retourne à 75% dans la mer et à 25% sur la terre.

Livre de géographie de la Sixième

 

1 Σχόλιο

Υποβολή απάντησης