Τι είναι τα στερεά απόβλητα;

Ορισμοί-Βασικές Έννοιες
H διαχείριση των στερεών αποβλήτων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής προσπά­θειας για διαχείριση των αποβλήτων με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος. Αξίζει να σημειωθεί πως το 40% των δαπανών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση αποβλήτων αφορούν στα στερεά απόβλητα.

Ως στερεά απόβλητα νοούνται ουσίες ή αντικείμενα που εμφανίζονται κυρίως σε στερεά φυσική κατάσταση, από τις οποίες ο κάτοχος τους θέλει ή υποχρεούται να απαλλαγεί. Με άλλα λόγια, τα στερεά απόβλητα είναι τα στερεά ή ημιστερεά υλικά, τα οποία κάτω από κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες δεν έχουν αρκετή αξία ή χρησιμότητα για τον κάτοχό τους, οπότε το κόστος απόρριψής τους είναι μικρότερο από το κόστος διατήρησής τους.

Αναλυτικότερα, τα στερεά απόβλητα περιλαμβάνουν:

 1. Αστικά απορρίμματα (οικιακά, βιοτεχνικά, εμπορικά, οδοκαθαρισμού κ.λπ.)
 2. Στερεά ή υδαρή (με αξιόλογο ποσοστό αιωρούμενων ουσιών) απόβλητα που δεν μπορούν να διατεθούν μαζί με τα οικιακά (ορισμένα βιομηχανικά, τοξικά ή αδρανή και απόβλητα της βιομηχανίας παραγωγής ενέργειας).
 3. Πετρελαιοειδή απόβλητα (προέρχονται από την επεξεργασία του πετρελαίου, διυλιστήρια, χημικά εργοστάσια, ναυπηγεία, κ.λπ.).
 4. Απόβλητα γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
 5. Απόβλητα ορυχείων και μεταλλείων.
 6. Απόβλητα εκσκαφών (από ξηρά και θάλασσα).
 7. Απόβλητα οικοδομικών κατεδαφίσεων.
 8. Ιλύς από την επεξεργασία αστικών λυμάτων και τη βιομηχανία.
 9. Ιατρικά απόβλητα.
 10. Ελαστικά.
 11. Σκραπ (π.χ. αποσυρθέντα αυτοκίνητα, παλαιοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές).

 

Επικύνδυνα Απόβλητα

 •  Μ/Σ που περιέχουν PCB (έλαια με PCB) σε ποσοστό 50 – 500ppm
 • Μ/Σ που περιέχουν PCB (έλαια με PCB) σε ποσοστό >500ppm
 • Μ/Σ ελαίου με έτος κατασκευής το διάστημα 1987-2000 για τους οποίους δεν έχει γίνει ποτέ

 

Πηγές: http://www.kee.gr/perivallontiki/teacher8_4.html

https://www.thalis-es.gr/index.php/el/activities/solid-waste

 

Σχολιάστε