ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ, ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΗΜΕΡΑ

2

Ατμοσφαιρική ρύπανση ονομάζεται η προσθήκη ουσιών (ρύπων) στην ατμόσφαιρα που υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα υπήρχαν. Στη σύγχρονη εποχή, συχνά η ρύπανση είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Η ανθρωπογενής ατμοσφαιρική ρύπανση  προκαλείται κυρίως από τρεις ανθρώπινες δραστηριότητες, τη βιομηχανία, τις μεταφορές και τα νοικοκυριά . Σε μια τυπική πόλη, η βιομηχανία ευθύνεται για το 50% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τα μέσα μεταφοράς για το 35%, ενώ τα νοικοκυριά για το 15%. Η ατμοσφαιρική ρύπανση βλάπτει την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. Στην Ευρώπη, οι εκπομπές πολλών ατμοσφαιρικών ρύπων έχουν μειωθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην περιοχή. Ωστόσο, οι συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών ρύπων παραμένουν σε υπερβολικά υψηλό επίπεδο και τα προβλήματα ποιότητας του αέρα εξακολουθούν να υπάρχουν. Σημαντικό ποσοστό του ευρωπαϊκού πληθυσμού κατοικεί σε περιοχές, ιδιαίτερα σε πόλεις, όπου παρουσιάζονται υπερβάσεις στα πρότυπα ποιότητας του αέρα: το όζον, το διοξείδιο του αζώτου και τα αιωρούμενα σωματίδια ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. Πολλές χώρες έχουν υπερβεί ένα ή περισσότερα από τα όρια εκπομπών του 2010 για τέσσερις σημαντικούς ατμοσφαιρικούς ρύπους. Ως εκ τούτου, το θέμα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης παραμένει σημαντικό.

 

Οι ρύποι που διοχετεύονται στην ατµόσφαιρα κατευθείαν από την πηγή παραγωγής τους, είναι οι εξής:

  Μονοξείδιο του άνθρακα (CO): Αέριο δηλητηριώδες που προέρχεται από τις µηχανές εσωτερικής καύσης και τους καυστήρες πετρελαίου ή άνθρακα.

∆ιοξείδιο του θείου (SO2): Προέρχεται από καυστήρες άνθρακα και πετρελαίου.

Υδρόθειο (Η2S): Προέρχεται κυρίως από διυλιστήρια και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού λυµάτων.

Μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ): Προέρχεται από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης και τους καυστήρες άνθρακα και πετρελαίου. Οξειδώνεται ταχύτατα σε διοξείδιο του αζώτου.

Υδρογονάνθρακες: Προέρχονται από την ατελή καύση βενζίνης στους κινητήρες εσωτερικής καύσης. Συνδυάζονται µε τα οξείδια του αζώτου σχηματίζοντας την ομίχλη.

Μόλυβδος (Pb): Προέρχεται από τα αυτοκίνητα και τα χυτήρια.

 

 

Επιπτώσεις στην υγεία:

Οι επιπτώσεις στην υγεία είναι πολλές και σοβαρές. Το κυριότερο σύστημα που προσβάλλεται στον ανθρώπινο οργανισμό είναι το αναπνευστικό και το καρδιαγγειακό. Περισσότερο ευάλωτα είναι τα υπερήλικα άτομα και μάλιστα εκείνα που πάσχουν από πνευμονικά και καρδιακά νοσήματα. Επίσης ιδιαίτερη επίπτωση παρουσιάζεται στις παιδικές ηλικίες για δύο λόγους (α) τα παιδιά παρουσιάζουν αυξημένη μεταβολική δραστηριότητα και (β) το νευρικό , το αναπνευστικό και το αναπαραγωγικό σύστημα των παιδιών, δεν είναι πλήρως αναπτυγμένα.

 

Πηγές:

 

1

 

Μαθητές:

Κόρκακας Γιάννος

Κροντηράς Αναστάσης

Top