ανακύκλωση μπαταριών

Η ΑΦΗΣ (Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών) είναι το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών
Ηλεκτρικών Στηλών που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ δυνάμει του Ν. 2939/2001(ΦΕΚ 179Α/06.08.2001) και του ΠΔ 115/2004 (ΦEK 80Α/05.03.2004) με την υπ. αριθ. 106155/7.7.2004 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1056Β/14.07.2004) για την εναλλακτική διαχείριση φορητών ηλεκτρικών στηλών (μέχρι 1500 γραμμάρια).

Λέγοντας εναλλακτική διαχείριση εννοούμε τις εργασίες συλλογής, παραλαβής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, και ανάκτησης ενέργειας των μπαταριών.
Κάνοντας ανακύκλωση μπαταριών ανακτούμε και αξιοποιούμε τα υλικά που αποτελούν τις μπαταρίες, βγάζουμε δηλαδή τα μέταλλα της μπαταρίας και τα επαναφέρουμε στον φυσικό και οικονομικό κύκλο επαναχρησιμοποιώντας τα για να φτιάξουμε νέες μπαταρίες ή άλλα προϊόντα. Κάνουμε, λοιπόν, ανακύκλωση για να εξοικονομήσουμε ενέργεια και πρώτες ύλες και να μειώσουμε τον όγκο των απορριμμάτων.
Τι θα κερδίσουμε αν κάνουμε ανακύκλωση;
Προστατεύουμε το περιβάλλον και αναβαθμίζουμε τη ζωή μας.
Εξοικονομούμε πρώτες ύλες και ενέργεια.
Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας .
Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων είναι δείκτης πολιτισμού.
Τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατεύσουμε το περιβάλλον από τις βλαβερές ουσίες των μπαταριών;
Μπορούμε να αναζητήσουμε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μπαταριών ΑΦΗΣ. Έτσι,
προστατεύουμε το νερό και το έδαφος από επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία ουσίες.
Το σχολείο μας λέει ΝΑΙ στην ανακύκλωση μπαταριών και συμμετέχει στον διαγωνισμό ανακύκλωσης που
διοργανώνει η εταιρεία ΑΦΗΣ σε συνεργασία με την οργάνωση Γη.
Σκοπός του προγράμματος είναι να κεντριστεί το ενδιαφέρον των μαθητών και να κινητοποιηθούν για την
εναλλακτική διαχείριση των μπαταριών, ώστε να ενισχυθεί η περιβαλλοντική συνείδηση της σχολικής κοινότητας και να ευαισθητοποιηθεί για την ανακύκλωση.

http://www.energy-

save.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7/96-
%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-
%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD–
%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%82-
%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82

https://www.google.com/search?q=%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%

CE%BC%CF%8C%CF%82+%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82&oq=%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%
CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82+%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82&aqs=ch
rome..69i57.10945j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Γεωργιάδου Μαριαλένα, Στ΄τάξη,  Σταθάκη Σοφία, Ε2 τάξη

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης