ΓΟΝΕΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

                «Τα οφέλη της  γονεϊκής εμπλοκή  στην εκπαίδευση των παιδιών»

Παρόλο που στη σύγχρονη κοινωνία δίνεται όλο και περισσότερη έμφαση στην εκπαίδευση, η επίτευξη των ακαδημαϊκών στόχων θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη, αν εμπλέκονταν οι γονείς περισσότερο στην εκπαίδευση του παιδιού στο σχολείο και στο σπίτι σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικίες η εμπλοκή γονέων παιδιών φαίνεται μειωμένη  μια και οι γονείς περιμένουν από εκείνα να είναι πιο ανεξάρτητα, ενώ τα σχολεία φαίνεται να είναι πιο ικανά να εμπλέξουν γονείς μικρότερων παιδιών.

Τι εννοούμε όμως με τον όρο γονεϊκή εμπλοκή; Ο ρόλος των γονέων στην εκπαίδευση και τη σχολική επίδοση των παιδιών είναι πολυδιάστατος. Η έννοια της γονεϊκής εμπλοκής χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων των γονέων στο σπίτι, αλλά και το σχολείο, ώστε να υποστηριχθούν τα παιδιά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα ο όρος αναφέρεται στην  παροχή βοήθειας από το σχολείο  για απόκτηση δεξιοτήτων των γονέων(π.χ ομάδες γονέων με ψυχολόγο) ,στην επικοινωνία του σχολείου με την οικογένεια για γεγονότα, προγράμματα και την ατομική πρόοδο του παιδιού, σε εθελοντικές δράσεις των γονέων,στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από τους γονείς, ακόμη και στη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την υποστήριξη των παιδιών και των σχολικών προγραμμάτων, όπως άλλωστε γίνεται και για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Πολλά είναι τα οφέλη της γονεϊκής εμπλοκής, όπως έχουν αναφερθεί από τη σύγχρονη  έρευνα για την πρόοδο των μαθητών. Κάποια από αυτά είναι η απόκτηση ακαδημαϊκών δεξιοτήτων(μέσω της παροχή βοήθειας στις σχολικές εργασίες και των  συναντήσεων με τους δασκάλους), η βελτίωση γλωσσικών ικανοτήτων, λιγότερη σχολική διαρροή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, βελτίωση των κοινωνικών  δεξιοτήτων και θετικές σχέσεις και στάσεις  απέναντι στους εκπαιδευτικούς. Ανεξάρτητα μάλιστα  από το εισόδημα, την εθνικότητα ή τον πολιτισμό της οικογένειας,   τα  παιδιά των     οποίων      οι  οικογένειες     εμπλέκονται περισσότερο έχουν καλύτερη σχολική επίδοση, συμμετοχή  και  συμπεριφορά.    

    Επομένως η οικογένεια του παιδιού και το σχολικό περιβάλλον μέσα στο οποίο εξελίσσεται, παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του, αλλά και στα μαθησιακά εφόδια που θα αποκομίσει. Πολύ περισσότερο, τα παιδιά γονέων που ασχολούνται με τη μάθησή τους, προσφέρουν στήριξη και καθοδήγηση, χωρίς ωστόσο να γίνονται υπερβολικά κατευθυντικοί, τείνουν να παρουσιάζουν αυξημένα κίνητρα μάθησης και μεγαλύτερη διάθεση για αυτενέργεια και πειραματισμό. Βεβαίως οι γονείς δεν είναι οι μόνοι υπεύθυνοι  για την έναρξη εμπλοκής τους στην εκπαίδευση των παιδιών. Η διεύθυνση του σχολείου, οι ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προάγουν τη συμμετοχή τους, ώστε να γίνουν μια ομάδα υποστήριξης των μαθητών στο μαθησιακό και ψυχοσυναισθηματικό τομέα.

 

Γεωργία Τζίφα ,φιλόλογος

Μsc  Eιδικής αγωγής

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης