Γνωρίζω διάφορα επαγγέλματα

Η επιλογή επαγγέλματος είναι μια δύσκολη απόφαση. Oι νέοι πρέπει να σκεφτούν και να σταθμίσουν ένα σύνολο κριτηρίων επιλογής. Το πρώτο και πολύ βασικό κριτήριο είναι το ποιο ή ποια επαγγέλματα ταιριάζουν στους ίδιους. Για να μπορούν όμως να εξάγουν ασφαλή συμπεράσματα πρέπει να γνωρίζουν όλες τις πτυχές του επαγγέλματος που διερευνούν. Οι απαραίτητες πληροφορίες γι’ αυτό μπορούν να εξαχθούν από μια επαγγελματική μονογραφία, η οποία περιέχει τις απαραίτητες επαγγελματικές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές και λοιπές πληροφορίες σχετικά με ένα επάγγελμα ή μια μεγάλη οικογένεια συναφών επαγγελμάτων.

30 Επαγγελματικές Μονογραφίες (ΕΟΠΠΕΠ)

Επαγγελματικά Περιγράμματα (ΕΟΠΠΕΠ)