Ψυκτικά μέσα (ρευστά)

Ψυκτικό μέσο ή ρευστό ονομάζεται κάθε μέσο (ρευστό) που έχει την ιδιότητα να εξατμίζε- ται απορροφώντας θερμότητα και έχει χαμηλό

Αρχεία του Συστήματος

Τα αρχεία του Συστήματος είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη μείωση των διαρροών και είναι υποχρεωτική απαίτηση για πολλά συστήματα

Top