Συντελεστής συμπεριφοράς ψυκτικής συσκευής

Scroll1

Η απόδοση μιας ψυκτικής συσκευής εκφράζεται μέσω του συντελεστή
συμπεριφοράς (Coefficient of Performance – C.O.P.).
Ο θεωρητικός συντελεστής συμπεριφοράς είναι πολύ σημαντικό μέγεθος στις
ψυκτικές διατάξεις, αφού εκφράζει την απόδοση της μηχανής και, συνεπώς, την
κατανάλωση ισχύος ανά μονάδα παραγόμενης ψυκτικής ισχύος.
Αντίστοιχα με το θεωρητικό συντελεστή συμπεριφοράς ορίζεται και ο πραγματικός
συντελεστής συμπεριφοράς C.O.P. ως το πηλίκο της πραγματικής αποδιδόμενης
ψυκτικής ισχύος προς την πραγματική κατανάλωση μηχανικής ισχύος. Ο
πραγματικός C.O.P. είναι αρκετά μικρότερος σε σχέση με το θεωρητικό C.O.P. th (S.
Anand 2013, Calmac Manufacturing Corporation)

Σχολιάστε

Top