Περιγραφή της ψυκτικής μηχανής

voc1

 

Η παραγωγή ψύξης με μηχανική συμπίεση ατμών γίνεται με την ατμοποίηση
κάποιου μέσου, το οποίο βρίσκεται σε υγρή φάση. Το υγρό για την ατμοποίησή του
παίρνει από το περιβάλλον του τη λανθάνουσα θερμότητα ατμοποίησης. Το
εργαζόμενο μέσο σ’ έναν κύκλο μηχανικής συμπίεσης υδρατμών ονομάζεται
ψυκτικό μέσο.
Για την περιγραφή των ιδιοτήτων των υγρών σωμάτων και των μεταβολών της
ατμοποίησης και της συμπύκνωσης, έχουμε χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα το νερό.
Λόγω της υψηλής θερμοκρασίας ατμοποίησης που έχει το νερό σε ατμοσφαιρική
πίεση, η οποία είναι 100 o C, είναι ακατάλληλο ως ψυκτικό μέσο. Έτσι, για να
χρησιμοποιηθεί ως ψυκτικό μέσο νερό και να δώσει τις χαμηλές θερμοκρασίες που
απαιτούνται στις περισσότερες εφαρμογές ψύξης, αυτό πρέπει να εξατμίζεται ή να
ατμοποιείται σε χαμηλή πίεση. Η δημιουργία και η διατήρηση κενού σε μία ψυκτική
εγκατάσταση είναι πρακτικά δύσκολη και οικονομικά ασύμφορη. Γι’ αυτόν το λόγο,
ως ψυκτικά μέσα χρησιμοποιούνται άλλες ουσίες, οι οποίες αλλάζουν φάση σε
χαμηλότερη θερμοκρασία απ’ το νερό. Επί πλέον, οι ουσίες αυτές πρέπει να
ικανοποιούν και άλλα κριτήρια, όπως να μην είναι τοξικές, εύφλεκτες και
εκρηκτικές. Στην πράξη, οι ουσίες που χρησιμοποιούνται ως ψυκτικά μέσα είναι
τεχνητά μόρια, τα οποία έχουν συντεθεί και κατασκευαστεί ειδικά γι’αυτόν το
σκοπό. Ανάλογα με την κάθε εφαρμογή και τις απαιτήσεις της, επιλέγεται το
καταλληλότερο ψυκτικό μέσο, το οποίο ταιριάζει στις συγκεκριμένες συνθήκες.
(Calmac Manufacturing Corporation, Nguyen Q. Minh)

 

Top