ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

EULE_1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Για όλα τα παιδιά η υποχρεωτική εκπαίδευση αρχίζει με τη συμπλήρωση του 6ου έτους της ηλικίας τους, διαρκεί δε κατά κανόνα 12 χρόνια, εκ των οποίων 9 χρόνια (σε ορισμένα ομόσπονδα κρατίδια 10 χρόνια) υποχρεωτικώς πλήρους φοίτησης και 3 χρόνια μερικής φοίτησης. Στα περισσότερα ομόσπονδα κρατίδια οι μαθητές μπορούν, αν το επιθυμούν, να γραφτούν σε ένα δέκατο έτος και να λάβουν πιστοποιητικό φοίτησης το οποίο θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν τις σπουδές πλήρους φοίτησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η υποχρεωτική εκπαίδευση περιλαμβάνει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Grundschule) για παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών και τον πρώτο κύκλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για παιδιά ηλικίας 10 έως 15 ετών (έως 16 ετών, εάν γραφτούν στο 10 έτος). Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες σχολείων γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα οποία πηγαίνουν τα παιδιά που έχουν τελειώσει το Grundschule. Στα περισσότερα ομόσπονδα κρατίδια τα σχολεία αυτά ονομάζονται Hauptschule, Realschule, Gymnasium και Gesamtschule. Κατά τα τελευταία έτη ορισμένα ομόσπονδα κρατίδια καθιέρωσαν νέες μορφές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι οποίες φέρουν διάφορες ονομασίες και οι οποίες αποτελούν συγκερασμό του Hauptschule και του Realschule από οργανωτικής πλευράς και από πλευράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στόχος του Hauptschule είναι η παροχή βασικής γενικής εκπαίδευσης. Το Hauptschule εκτείνεται κατά κανόνα από το 5ο έως το 9ο σχολικό έτος. Οι μαθητές, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθήσουν ένα 10ο σχολικό έτος και να λάβουν το λεγόμενο «ενισχυμένο» απολυτήριο του Hauptschule. Το Realschule προσφέρει στους μαθητές γενική εκπαίδευση υψηλών απαιτήσεων, εκτείνεται δε από το 5ο έως το 10ο σχολικό έτος. Το απολυτήριο του σχολείου αυτού δίνει το δικαίωμα εισαγωγής σε σχολεία που χορηγούν τίτλο επαγγελματικών σπουδών, καθώς και σε κατηγορίες σχολείων, μετά την επιτυχή φοίτηση στα οποία ο μαθητής έχει το δικαίωμα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το Gymnasium προσφέρει στους μαθητές εντατικό πρόγραμμα γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκτείνεται δε κατά κανόνα από το 5ο έως το 13ο σχολικό έτος. Τελειώνοντας το 13ο έτος οι μαθητές δίνουν εξετάσεις για το Abitur, μετο οποίο έχουν το δικαίωμα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

Κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης το σχολικό έτος διαρκεί από 1ης Αυγούστου έως 31ης Ιουλίου του επόμενου έτους_ ο αριθμός των πραγματικών ημερών φοίτησης είναι περίπου 188.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Όλα τα παιδιά που συμπληρώνουν το 6ο έτος της ηλικίας τους γίνονται δεκτά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στη συνέχεια, συνήθως μετά το 4ο σχολικό έτος, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δεν υφίστανται ειδικές προϋποθέσεις εισαγωγής.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Η εκπαίδευση στα δημόσια σχολεία παρέχεται εν γένει δωρεάν. Οι μαθητές είτε λαμβάνουν δωρεάν το απαραίτητο διδακτικό υλικό, είτε το δανείζονται από το σχολείο τους. Οι μαθητές δύνανται να κρατήσουν το διδακτικό υλικό που τους έχει δοθεί στην περίπτωση αυτή ζητείται συνήθως από τους γονείς να συμβάλουν στις σχετικές δαπάνες ανάλογα με το εισόδημά τους.

ΓΛΩΣΣΕΣ

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να μάθουν μία πρώτη ξένη γλώσσα από το 3ο σχολικό έτος.

Όσον αφορά τον πρώτο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: στο Hauptschule οι μαθητές μπορούν να μάθουν μια ξένη γλώσσα (κατά κανόνα αγγλικά), στο Realschule οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν, πέραν της πρώτης υποχρεωτικής ξένης γλώσσας, μια δεύτερη ξένη γλώσσα (κατά κανόνα γαλλικά), ενώ στο Gymnasium είναι υποχρεωτική η εκμάθηση δύο ξένων γλωσσών.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ

* Πρωτοβάθμια και πρώτος κύκλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Κατά το πρώτα δύο έτη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αξιολογούνται αναλυτικά, για κάθε μάθημα ξεχωριστά, η πρόοδος, τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες των μαθητών. Όλα τα παιδιά προάγονται αυτόματα στη δεύτερη τάξη. Από το δεύτερο σχολικό έτος και μετά οι μαθητές λαμβάνουν ενδεικτικά στα οποία βαθμολογούνται οι επιδόσεις τους. Ο μαθητής προάγεται μόνο εάν πληροί συγκεκριμένες ελάχιστες προϋποθέσεις σε όλα τα κύρια μαθήματα. Ανάλογα λοιπόν με τις επιδόσεις τους οι μαθητές προάγονται στην επόμενη τάξη ή μένουν στην ίδια τάξη.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

* Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Η μετάβαση σε μία από τις μορφές του πρώτου κύκλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διέπεται από τις διατάξεις των ομόσπονδων κρατιδίων_ κατά κανόνα εξαρτάται από την απόφαση των γονέων ή από το ίδιο το σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο εν προκειμένω ακουλουθεί τις συστάσεις του σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο οποίο έχει φοιτήσει ο μαθητής.

* Πρώτος κύκλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Στο τέλος του 9ου σχολικού έτους, σε όλα τα ομόσπονδα κρατίδια, ο μαθητής δύναται να λάβει το απολυτήριο του Hauptschule. Το απολυτήριο αυτό χορηγείται εφόσον ο μαθητής έχει παρακολουθήσει 9 έτη σχολικής εκπαίδευσης και εφόσον έχει την απαιτούμενη επίδοση σε όλα τα κύρια μαθήματα. Το απολυτήριο αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή στην επαγγελματική εκπαίδευση. Στο τέλος του 10ου σχολικού έτους ο μαθητής δύναται, σε όλα τα ομόσπονδα κρατίδια, να λάβει το απολυτήριο του Realschule (το οποίο ονομάζεται επίσης «Mittlerer Abschluss»). Το απολυτήριο αυτό χορηγείται εφόσον ο μαθητής έχει την απαιτούμενη επίδοση σε όλα τα μαθήματα. Οι μαθητές του Gymnasium μπορούν να μεταπηδήσουν στην επόμενη βαθμίδα («Gymnasiale Oberstufe»), εφόσον έχουν την κατάλληλη επίδοση σε όλα τα μαθήματα με το πέρας του 10ου έτους σχολικού έτους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Σύμφωνα με την ισχύουσα ομοσπονδιακή νομοθεσία, οι μαθητές που φοιτούν σε σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης δύνανται να λάβουν εκπαιδευτική συνδρομή από το 10ο σχολικό έτος και μετά, εφόσον δεν διαθέτουν καθόλου εισοδήματα ή άλλους πόρους (εισοδήματα γονέων) που να τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν στις σχολικές απαιτήσεις. Το ύψος της εκπαιδευτικής συνδρομής εξαρτάται από τα εισοδήματα του μαθητή και τα εισοδήματα των γονέων.

ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Για τους μαθητές ηλικίας 16 έως 19 ετών προσφέρονται οι ακόλουθες δυνατότητες όσον αφορά το δεύτερο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

- γενική εκπαίδευση

- επαγγελματική εκπαίδευση

- μικτή (γενική και επαγγελματική) εκπαίδευση.

Η γενική εκπαίδευση παρέχεται στη βαθμίδα «Gymnasiale Oberstufe» (κατά κανόνα 11ο έως 13ο σχολικό έτος).

Η επαγγελματική εκπαίδευση πλήρους φοίτησης παρέχεται στα ακόλουθα εκπαιδευτικά ιδρύματα: Berufsfachschule, Berufsaufbauschule, Fachoberschule, berufliches Gymnasium / Fachgymnasium και Fachschule.

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

Βλέπε υποχρεωτική εκπαίδευση.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Για την εισαγωγή στο δεύτερο κύκλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαιτείται απολυτήριο το οποίο να δίνει δικαίωμα εισαγωγής στη βαθμίδα «Gymnasiale Oberstufe» και το οποίο ο μαθητής λαμβάνει κατά κανόνα με τη λήξη του 10ου σχολικού έτους, εφόσον έχει φοιτήσει στο Gymnasium_ γίνεται επίσης δεκτό παρεμφερές απολυτήριο άλλων σχολείων του πρώτου κύκλου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Η εκπαίδευση στα δημόσια σχολεία παρέχεται εν γένει δωρεάν. Οι μαθητές είτε λαμβάνουν δωρεάν το απαραίτητο διδακτικό υλικό, είτε το δανείζονται από το σχολείο τους. Οι μαθητές δίνανται να κρατήσουν το διδακτικό υλικό που τους έχει δοθεί στην περίπτωση αυτή ζητείται συνήθως από τους γονείς να συμβάλουν στις σχετικές δαπάνες ανάλογα με το εισόδημά τους.

ΓΛΩΣΣΕΣ

Η εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας είναι υποχρεωτική. Στις μεγάλες τάξεις προσφέρεται η δυνατότητα εκμάθησης επιπλέον γλωσσών.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ

Οι επιδόσεις των μαθητών βαθμολογούνται με 1 έως 6.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Όταν τελειώνουν το Gymnasium οι μαθητές δίνουν εξετάσεις για το Abitur_ οι εξετάσεις είναι γραπτές και προφορικές. Ο μαθητής που περνά τις εξετάσεις του Abitur (μετά από 13 σχολικά έτη) αποκτά δικαίωμα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Η ομοσπονδιακή νομοθεσία δεν προβλέπει χορήγηση οικονομικής συνδρομής για τους μαθητές του δεύτερου κύκλου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα περισσότερα όμως ομόσπονδα κρατίδια χορηγούν οικονομική συνδρομή υπό ορισμένες προϋποθέσεις αναλαμβάνοντας τα ίδια τις σχετικές δαπάνες.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Οι φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι οι εξής:

- Πανεπιστήμια και ενιαία πανεπιστημιακά ιδρύματα («Gesamthochschulen»)

- Πανεπιστημιακές τεχνικές σχολές («Fachhochschulen»)

- Παιδαγωγικές πανεπιστημακές σχολές

- Πανεπιστημακές σχολές μουσικής και καλών τεχνών

Τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων είναι πολλά και ποικίλα. Τα πανεπιστήμια έχουν δικαίωμα απονομής διδακτορικών διπλωμάτων. Οι «ενιαίες» πανεπιστημιακές σχολές συνδυάζουν διάφορες δραστηριότητες, οι οποίες κανονικά υπάγονται στην αρμοδιότητα των πανεπιστημίων, των τεχνικών πανεπιστημιακών σχολών και, εν μέρει, των πανεπιστημιακών σχολών μουσικής και καλών τεχνών. Οι πανεπιστημιακές τεχνικές σχολές προσφέρουν προγράμματα σπουδών κυρίως για μηχανικούς αλλά και στους τομείς: οικονομία, γεωργία, κοινωνική εργασία, βιβλιοθηκονομία και τεκμηρίωση, πληροφορική, εφηρμοσμένες τέχνες. Οι πανεπιστημιακές τεχνικές σχολές παρέχουν εξαιρετικά εφηρμοσμένη εκπαίδευση η οποία είναι προσανατολισμένη στις απαιτήσεις των επιμέρους επαγγελμάτων. Οι παιδαγωγικές πανεπιστημιακές σχολές εκπαιδεύουν δασκάλους για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ορισμένες κατηγορίες σχολείων του πρώτου κύκλου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το λοιπό διδακτικό προσωπικό εκπαιδεύεται στα πανεπιστήμια.

Γλώσσα διδασκαλίας είναι κατά κύριο λόγο η γερμανική.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα. Στα πανεπιστήμια, το χειμερινό εξάμηνο διαρκεί από Οκτώβριο έως Μάρτιο (στις πανεπιστημιακές τεχνικές σχολές από Σεπτέμβριο έως Φεβρουάριο), το δε εαρινό εξάμηνο από Απρίλιο έως Σεπτέμβριο (στις πανεπιστημιακές τεχνικές σχολές από Μάρτιο έως Αύγουστο). Κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου τα μαθήματα στα πανεπσιτήμια και στις πανεπιστημιακές τεχνικές σχολές διαρκούν κατά κανόνα από τέλη Σεπτεμβρίου/αρχές Οκτωβρίου μέχρι μέσα/τέλη Φεβρουαρίου. Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου στα μεν πανεπιστήμια τα μαθήματα διαρκούν από μέσα Απριλίου έως μέσα Ιουλίου ενώ στις πανεπιστημιακές τεχνικές σχολές από μέσα Μαρτίου έως μέσα Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια του έτους δεν γίνονται παραδόσεις επί τρεις μήνες στις πανεπιστημιακές τεχνικές σχολές και επί πέντε μήνες στις λοιπές πανεπιστημιακές σχολές_ κατΆ αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές έχουν αρκετό χρόνο στη διάθεσή τους για μελέτη, προετοιμασία των παραδόσεων και των σεμιναρίων, προετοιμασία εργασιών, συμμετοχή σε πρακτικές ασκήσεις και εξετάσεις.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Οι μαθητές που έχουν φοιτήσει στην ανώτατη βαθμίδα εκπαιδευτικού ιδρύματος γενικής ή επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχοντας γραφτεί στα κατάλληλα μαθήματα και έχοντας περάσει τις τελικές εξετάσεις αποκτούν δικαίωμα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τίτλοι σπουδών: για την εισαγωγή στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απαιτείται ένας από τους παρακάτω τίτλους σπουδών:

- γενικός τίτλος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, βάσει του οποίου ο μαθητής δύναται κατΆ αρχήν να ακολουθήσει όποιες σπουδές επιθυμεί

- ειδικός τίτλος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, βάσει του οποίου ο μαθητής μπορεί να εγγραφεί σε συγκεκριμένα τμήματα των πανεπιστημίων ή ισότιμων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατά κανόνα πανεπιστημιακών τεχνικών σχολών)

- τίτλος πρόσβασης στην τριτοβάθμια τεχνική εκπαίδευση, βάσει του οποίου ο μαθητής δύναται να εγγραφεί σε πανεπιστημιακή τεχνική σχολή ή σε «ενιαία» προγράμματα σπουδών «ενιαίας» πανεπιστημιακής σχολής.

Για την εγγραφή σε ορισμένες, τεχνικές κυρίως, πανεπιστημιακές σχολές οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν και ορισμένες άλλες προϋποθέσεις για να εισαχθούν σε αυτές, π.χ. να έχουν ολοκληρώσει περίοδο πρακτικής άσκησης σε σχετικό τομέα.

Περιορισμός των εισακτέων: ο αριθμός των εισακτέων σε ορισμένες σχολές καθορίζεται από την «Κεντρική υπηρεσία καθορισμού των εισακτέων» στο πλαίσιο συγκεντρωτικής διαδικασίας. Οι σχολές τις οποίες αφορά η εν λόγω διαδικασία μπορεί να είναι διαφορετικές από το ένα εξάμηνο στο άλλο. Επιπλέον, σε ορισμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι δυνατόν να προβλέπεται περιορισμός του αριθμού των εισακτέων (σε τοπικό επίπεδο ή για συγκεκριμένα τμήματα), χωρίς να υπάρχει σχετική πρόβλεψη της Κεντρικής υπηρεσίας καθορισμού των εισακτέων. Τα σημαντικότερα κριτήρια για τη διαδικασία επιλογής των φοιτητών σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας του απολυτηρίου («Abitur»), ο χρόνος αναμονής, ειδικές εξετάσεις και κοινωνικοί παράγοντες. Εξάλλου, στις ιατρικές σχολές προβλέπεται επίσης ειδικό τεστ και συνέντευξη του υποψήφιου. Numerus Clausus: τη στιγμή αυτή ο αριθμός των εισακτέων είναι περιορισμένος, σε ολόκληρη τη Γερμανία στους ακόλουθους κλάδους: αρχιτεκτονική, οικονομία των επιχειρήσεων, βιολογία, δασοπονία, οικιακή οικονομία και επιστήμες ειδών διατροφής, χημεία τροφίμων, ιατρική, φαρμακευτική, ψυχολογία, νομική, κτηνιατρική, οδοντιατρική και οικονομικές επιστήμες.

Γλώσσες: οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να επιτύχουν σε εξετάσεις επάρκειας στη γερμανική γλώσσα οι εξετάσεις αυτές διοργανώνονται από τις πανεπιστημιακές σχολές.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Οι γερμανοί και αλλοδαποί φοιτητές των πανεπιστημίων της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας δεν καταβάλλουν δίδακτρα ούτε για την εγγραφή, ούτε για τη φοίτηση, ούτε για τις εξετάσεις (εξαιρούνται ορισμένα ιδιωτικά ιδρύματα). Οι σπουδαστές καταβάλλουν κάποια ποσά μόνο για την κάλυψη της κοινωνικής ασφάλισης και υπέρ της φοιτητικής εστίας.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

* Αναγνώριση των τίτλων σπουδών για την εισαγωγή: Στη Γερμανία αναγνωρίζονται οι τίτλοι για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που έχουν χορηγηθεί από ορισμένες άλλες ευρωπαϊκές χώρες, βάσει διμερών συμφωνιών ή βάσει συμβάσεων που έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Unesco σχετικά με την αξιολόγηση των τίτλων πρόσβασης στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αναγνωρίζονται επίσης το ευρωπαϊκό απολυτήριο και, υπό ορισμένους όρους, το διεθνές απολυτήριο. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυμούν να σπουδάσουν στη Γερμανία οφείλουν να προσκομίσουν απολυτήριο ισότιμο με το γερμανικό «Abitur». Την απόφαση σχετικά με την ισοτιμία των αλλοδαπών απολυτηρίων λαμβάνει η ίδια η ενδιαφερόμενη πανεπιστημιακή σχολή. Εάν δεν αναγνωριστεί η ισοτιμία του αλλοδαπού απολυτηρίου με το γερμανικό, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να περάσουν ειδικές εξετάσεις («Feststellungsprόfung»). Στις εξετάσεις αυτές ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβληθεί δύο μόνο φορές.

* Αναγνώριση των πτυχίων: Πληροφορίες για την αναγνώριση των γερμανικών πτυχίων σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης δίδουν τα κέντρα NARIC (κέντρα πληροφόρησης για την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σε εθνικό επίπεδο).

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνουν κατά κανόνα ένα βασικό κύκλο («Grundstudium»), ο οποίος στα πανεπιστήμια διαρκεί συνήθως 4 εξάμηνα και ολοκληρώνεται με ενδιάμεση εξέταση, και έναν κύριο κύκλο σπουδών (συνολικά και κατά κανόνα 8 έως 10 εξάμηνα στα πανεπιστήμια), ο οποίος οδηγεί στην απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου. Επιπλέον, οι πανεπιστημιακές σχολές διοργανώνουν ειδικές εξετάσεις για την απόκτηση συγκεκριμένων τίτλων:

- «Diplomprόfung», π.χ. για την απόκτηση πτυχίου πολιτικού μηχανικού σε πανεπιστήμια ή πανεπιστημιακές τεχνικές σχολές_

- «Magisterprόfung», για την απόκτηση του πανεπιστημιακού πτυχίου που φέρει τον τίτλο «Magister»_

- υποστήριξη διδακτορικής διατριβής, για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, π.χ. «Doctor philosophiae».

Σε ορισμένους κλάδους, η επιτυχής φοίτηση στους οποίους επιτρέπει την άσκηση επαγγελμάτων που άπτονται του δημοσίου συμφέροντος, απαιτείται κρατική εξέταση για τη χορήγηση του πανεπιστημιακού διπλώματος. Τούτο ισχύει, μεταξύ άλλων, στην ιατρική, την κτηνιατρική, την οδοντιατρική, τη φαρμακευτική, τη νομική καθώς και στις σχολές οι απόφοιτοι των οποίων μπορούν να γίνουν καθηγητές. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις απαιτούνται δύο κρατικές εξετάσεις για την απόκτηση του πανεπιστημιακού πτυχίου.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Υποτροφίες: Οι φοιτητές που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους χρηματοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού νόμου («Bundesausbildungsfφrderungsgesetz»).

Επιλεξιμότητα: Για τους γερμανούς φοιτητές η επιλεξιμότητα καθορίζεται με βάση το οικογενειακό εισόδημα. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν δύνανται να επικαλεστούν τις κοινοτικές διατάξεις που αναφέρονται στο τμήμα Ι.1 , μπορούν να λάβουν υποτροφίες από ορισμένους φορείς, όπως το DAAD. Οι υποτροφίες αυτές χορηγούνται κατά κανόνα με κριτήριο την απόδοση του φοιτητή και όχι την κοινωνική του κατάσταση.

ΙΙΙ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Κέντρα ενημέρωσης ΕΥΡΥΔΙΚΗ Eurydice – Informationsstelle beim Bundesministerium fόr Bildung und Wissenschaft,

Forschung und Technologie

Heinemannstrasse 2 D-53170 Bonn

Eurydice – Informationsstelle im Sekretariat der Stδndigen Konferenz der Kultusminister der Lδnder

Nassestrasse 8 D-53113 Bonn

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κέντρο ενημέρωσης COMENIUS PAD – Pδdagogischer Austauschdienst

Sekretariat der Stδndigen Konferenz der Kultusminister der Lδnder in der Bundesrepublik Deutschland

Nassestrasse 8 D-53113 Bonn

Tηλ.: +49-228-501 583 Fax: +49-228-501 500

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κέντρο ενημέρωσης ERASMUS Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) Arbeitsstelle EU

Kennedyallee 50 D-53175 Bonn

Tηλ.: +49-228-88 23 49 +49-228-88 22 77 +49-228-88 24 15 Fax: +49-228-88 25 51

E-mail: arbeitsstelle.eu@daad.de

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

NARIC (Δίκτυο εθνικών κέντρων πληροφοριών για την ακαδημαϊκή αναγνώριση των διπλωμάτων)

Zentralstelle fόr Auslδndisches Bildungswesen im Sekretariat der Stδndigen Konferenz der Kultusminister der Lδnder in der

Bundesrepublik Deutschland (KMK)

Nassestrasse 8 D-53113 Bonn

Tel.: +49-228-5010 Telex: 886-587 kmk d Fax: +49-228-50 13 01

 

Σχολιάστε

Top