ΛΕΞΙΚΟ

ARCHAEOLOGICAL SITES-KERAMOTI

abandon= εγκαταλείπω    advantage= πλεονέκτημα

according to= σύμφωνα με     aquadect= υδραγωγείο

associate= συνδέω                  brick= τούβλο

combine= συνδυάζω               commercial= εμπορικός

conquer= κατακτώ                   distinguished= διακρίνω

encounter= συναντώ                fertile= γόνιμος

fortress= φρούριο                     found= ιδρύω

harbor= λιμάνι                          impress= εντυπωσιάζω

massif= ορεινός όγκος             monk= καλόγερος

peninsula= χερσόνησος           remnants= υπολείμματα

retain= διατηρώ                        worship= λατρεύω

 

ARCHAEOLOGICAL SITES-DRAMA

authenticity= αυθεντικότητα     configuration= διαμόρφωση

essential= απαραίτητος           glorious= ένδοξος

inscription= επιγραφή              layer= στρώμα

passage= πέρασμα                 sample= δείγμα

sanctuary= ιερό                       sculpture= γλυπτό

significant= σημαντικός           surround= περιβάλλω

unique= μοναδικός                  value= αξία

 

Top