ΜΑΝΑ ΜΟΥ ΚΑΠΝΟΦΥΤΙΣΣΑ

Η συμβολή του καπνού στην οικονομική ζωή της Ελλάδας υπήρξε εξαιρετικά σημαντική. Η καλλιέργειά του αποτέλεσε για την περιοχή μας ,αλλά και για το νομό ολόκληρο, σημαντική πηγή εσόδων. Στην καλλιέργεια αυτή σημαντική ήταν και ....