Ειδικότητα Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών (Τομέας Μηχανολογίας) – Επαγγελματικά Δικαιώματα

επαλ σιδηροκάστρου τομέας μηχανολογίας

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:
- χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει τα μέσα και τα μέτρα προστασίας και υγιεινής
- εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών και ασφαλείας των εργαλειομηχανών

Επαλ Σιδηροκάστρου τομέας μηχανολογίας

- εκτελεί, σύμφωνα με τα σχέδια, εργασίες κατεργασίας σε εργαλειομηχανές
- επιλέγει τον απαραίτητο εξοπλισμό (όργανα, εργαλεία, συσκευές, υλικά)
- καταγράφει και αναφέρει τα αποτελέσματα των επεμβάσεών του

Επαλ Σιδηροκάστρου τομέας μηχανολογίας
- κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά
- παρακολουθεί και συντονίζει ομάδα
- ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, τον έλεγχο, τη ρύθμιση, τη συντήρηση και κατά
περίπτωση την επισκευή μηχανών παραγωγής κεφαλαιουχικών ή καταναλωτικών αγαθών

Επαλ Σιδηροκάστρου τομέας μηχανολογίας

- απασχοληθεί σε βιομηχανίες ή βιοτεχνίες κεφαλαιουχικών η καταναλωτικών αγαθών, εμπορικές
επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων ως τεχνίτες συντήρησης και σε υπηρεσίες συντήρησης και
επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού

 

Επαλ Σιδηροκάστρου τομέας μηχανολογίας

Σχολιάστε

Top